B khn bng nga, thy khn bng thuyn
Ma gm rܮu tin cha tn
Gip mt ri pht bng chia tay
| | |