Thin Chiu
ch Thng gia ch Bn Canh ng thin, Chu tht i Thnh Vng tam t. Khi Tam i chi s qun tun vu k t, vng t thin t. D k i trch trung, vi c vn th t tn chi k; thܮng cn thin mnh, h nhn dn ch, cu hu tin trip ci. C quc t din trܩng, phong tc ph phu. Nhi inh L nh gia, ni tun k t, ht thin mnh, vng o Thng Chu chi tch, thܩng an quyt p vu t, tr th i pht trܩng, ton s on xc, bch tn hao tn, vn vt tht nghi. Trm thm thng chi, bt ǡc bt t.

Hung Cao Vng c i La thnh, trch thin a khu vc chi trung; ǡc long bn h c chi th. Chnh Nam Bc ng Ty chi v; tin giang sn hܧng bi chi nghi. K a qung nhi thn bnh, quyt th cao nhi sng khi. Dn c mit hn im chi khn; vn vt cc phn ph chi phong. Bin lm Vit bang, t vi thng a. Thnh t phng bc thu chi yu hi; vi vn th lj vng chi thܮng .

Trm dc nhn th a li d nh quyt c, khanh ǣng nh h ?
Chiu di

a nh Thng ljn vua Bn Canh nm ln ǩi ; nh Chu ljn vua Thnh Vng cng ba ln di . Phi u cc vua thi Tam i theo ring mnh m t tin chuyn di ? Ch v mun ng ni trung tm, mu toan nghip ln, tnh k mun ǩi cho con chu; trn vng mnh tri, dܧi theo dn, nu thy thun tin th thay ǰi. Cho nn vn nܧc lu di, phong tc phn thnh. Th m hai nh inh, L li theo ring mnh, khinh thܩng mnh tri, khng noi theo du c ca Thng, Chu, c ng yn thnh ni y, khin cho triu i khng ܮc lu bn, s vn ngn ngi, trm h phi hao tn, mun vt khng ܮc thch nghi. Trm rt au xt v vic , khng th khng ǰi di.

Hung g thnh i La, kinh c ca Cao Vng: vo ni trung tm tri t; ܮc th rng cun h ngi. ng ngi Nam Bc ng Ty; li tin hܧng nhn sng da ni. a th rng m bng; t ai cao m thong. Dn c khi chu cnh khn kh ngp lt; mun vt cng rt mc phong ph tt ti. Xem khp nܧc Vit ta, ch ni ny l thng a. Tht l chn t hi trng yu ca bn phng t nܧc; cng l ni kinh bc nht ca lj vng mun ǩi.

Trm mun da vo s thun li ca t y Nj nh ch . Cc khanh ngh th no ?Ch thch:


|