Thie^n DDo^ Chie^'u
i'ch Thu+o+ng gia chi' Ba`n Canh ngu~ thie^n, Chu tha^'t dda~i Tha`nh Vu+o+ng tam ti?. Kho+?i Tam DDa.i chi so^? qua^n tua^~n vu ky? tu+, vo.ng tu+. thie^n ti?. Di~ ky` ddo^` dda.i tra.ch trung, vi u+'c va.n the^' tu+? to^n chi ke^'; thu+o+.ng ca^?n thie^n me^.nh, ha. nha^n da^n chi', ca^?u hu+~u tie^.n trie^'p ca?i\. Co^' quo^'c to^. die^n tru+o+`ng, phong tu.c phu' phu\. Nhi DDinh Le^ nhi. gia, na~i tua^~n ky? tu+, ho^'t thie^n me^.nh, vo~ng dda.o Thu+o+ng Chu chi ti'ch, thu+o+`ng an quye^'t a^'p vu tu+, tri' the^' dda.i pha^'t tru+o+`ng, toa'n so^' ddoa?n xu'c, ba'ch ti'n hao to^?n, va.n va^.t tha^'t nghi\. Tra^~m tha^.m tho^'ng chi, ba^'t dda('c ba^'t ti?.

Huo^'ng Cao Vu+o+ng co^' ddo^ DDa.i La tha`nh, tra.ch thie^n ddi.a khu vu+.c chi trung; dda('c long ba`n ho^? cu+' chi the^'. Chi'nh Nam Ba('c DDo^ng Ta^y chi vi.; tie^.n giang so+n hu+o+'ng bo^.i chi nghi\. Ky` ddi.a qua?ng nhi tha?n bi`nh, quye^'t tho^? cao nhi sa?ng kha?i\. Da^n cu+ mie^.t ho^n ddie^'m chi kho^'n; va.n va^.t cu+.c pho^`n phu. chi phong. Bie^'n la~m Vie^.t bang, tu+ vi tha('ng ddi.a\. Tha`nh tu+' phu+o+ng bu+'c tha^'u chi ye^'u ho^.i; vi va.n the^' dde^' vu+o+ng chi thu+o+.ng ddo^\.

Tra^~m du.c nha^n thu+? ddi.a lo+.i di~ ddi.nh quye^'t cu+, khanh dda(?ng nhu+ ha` ?
Chie^'u do+`i ddo^

u+a nha` Thu+o+ng dde^'n vua Ba`n Canh na(m la^`n ddo+`i ddo^; nha` Chu dde^'n vua Tha`nh Vu+o+ng cu~ng ba la^`n do+`i ddo^\. Pha?i dda^u ca'c vua tho+`i Tam DDa.i theo y' rie^ng mi`nh ma` tu+. tie^.n chuye^?n do+`i ? Chi? vi` muo^'n ddo'ng ddo^ o+? no+i trung ta^m, mu+u toan nghie^.p lo+'n, ti'nh ke^' muo^n ddo+`i cho con cha'u; tre^n va^ng me^.nh tro+`i, du+o+'i theo y' da^n, ne^'u tha^'y thua^.n tie^.n thi` thay ddo^?i\. Cho ne^n va^.n nu+o+'c la^u da`i, phong tu.c pho^`n thi.nh. The^' ma` hai nha` DDinh, Le^ la.i theo y' rie^ng mi`nh, khinh thu+o+`ng me^.nh tro+`i, kho^ng noi theo da^'u cu~ cu?a Thu+o+ng, Chu, cu+' ddo'ng ye^n ddo^ tha`nh o+? no+i dda^y, khie^'n cho trie^`u dda.i kho^ng ddu+o+.c la^u be^`n, so^' va^.n nga('n ngu?i, tra(m ho. pha?i hao to^?n, muo^n va^.t kho^ng ddu+o+.c thi'ch nghi\. Tra^~m ra^'t ddau xo't ve^` vie^.c ddo', kho^ng the^? kho^ng ddo^?i do+`i\.

Huo^'ng gi` tha`nh DDa.i La, kinh ddo^ cu~ cu?a Cao Vu+o+ng: o+? va`o no+i trung ta^m tro+`i dda^'t; ddu+o+.c the^' ro^`ng cuo^.n ho^? ngo^`i\. DDa~ ddu'ng ngo^i Nam Ba('c DDo^ng Ta^y; la.i tie^.n hu+o+'ng nhi`n so^ng du+.a nu'i\. DDi.a the^' ro^.ng ma` ba(`ng; dda^'t ddai cao ma` thoa'ng. Da^n cu+ kho?i chi.u ca?nh kho^'n kho^? nga^.p lu.t; muo^n va^.t cu~ng ra^'t mu+.c phong phu' to^'t tu+o+i\. Xem kha('p nu+o+'c Vie^.t ta, chi? no+i na`y la` tha('ng ddi.a\. Tha^.t la` cho^'n tu. ho^.i tro.ng ye^'u cu?a bo^'n phu+o+ng dda^'t nu+o+'c; cu~ng la` no+i kinh ddo^ ba^.c nha^'t cu?a dde^' vu+o+ng muo^n ddo+`i\.

Tra^~m muo^'n du+.a va`o su+. thua^.n lo+.i cu?a dda^'t a^'y dde^? ddi.nh cho^? o+?. Ca'c khanh nghi~ the^' na`o ?Chu' thi'ch:


|