Nhn Con Nga G


Ti khng c cm th "mi" nm 1930. Ti tng c thi say m cc nh th "mi" v hnh bt dܧi bng h.

Nhng ti khng mun tip tc. Thnh tu ca h i hi ta phi th nhng thnh tu khc.

Th "mi" nm 1930 chu nh hܪng nng ch ngha lng mn Php th k XIX. N cha ra khi qu o ca ci m cc nh thi php hc gi l nh l almbe: "Ch c th coi l u trong th ci ܮc nh gi l ti u trong vn xui !".

Th khng phi vn xui ܮc nng cp, mng m ti mt m vin. Vn xui ch yu da vo " ti ngn ti".

Th khc hn da vo " ti ngn ngoi".

c " ti ngn ngoi" tt nhin, phi c c, a ngha.

a ngha v cu th mang nng lch s ch, hot Ƕng nhiu tng vn ha, c trong thc ln v thc ngܩi vit. Nh th t nhiu ngoi cm ch.

C ngܩi hi Malacm:

-- ng nh ni g trong bi th ?

-- Nu bit nh ni g th ni, vic g phi vit th.

Li hi:

-- Sao ti nhiu hay m lm th li khng hay ?

-- Ngܩi ta lm th khng phi bng m bng ch.

Nh th lm ch ch yu khng phi ngha "tiu dng" ngha t v ca n m din mo, m lܮng, Ƕ vang vng, sc gi cm ca ch trong tng quan hu c vi cu th bi th.

Ni nh Valri, ch trong th v vn xui tuy ging nhau v hnh thc nhng khc nhau v gi tr (ha tr c l ng hn).

Ngܩi džc thi trܧc l mt ngܩi džc tng i th Ƕng tm l gii mt c sn.

Ngܩi džc thi nay l mt ngܩi džc tch cc cng tham d pht ngha vi nh th.

Ngܩi džc phn no ng tc gi vi ngܩi vit.

ng ph c nga c th l mt nh th khng t bit. Nhng con nga ca ng h hng vi nhng con ch, n sinh si ny n bt tn vi tri t.

y l mt loi nga g ǥc bit, loi nga cng nghip sinh hc ǩi m Ngܩi ngh s gi cy vo gien ca s phn.

V cu chuyn ng ph c nga bit u chng l mt ng ngn v thi php, v truyn thng, ǰi mi.

i s C c ni: "Khi ta tr mt trng, nhiu ngܩi mi nhn ngn tay m qun mt mt trng".Bn džc trܧc khi bܧc vo bi th xin tm Nj li cch džc tuyn tnh thun duy l ngܫng ca nh ngܩi khch b giy trܧc khi vo mt tr tht Nht Bn.

Bn hy th Nj nhng hnh nh nhng con ch trong cu th dt dn trn con ܩng tm thc ra khi li i ch ngha "tiu dng" mt chiu quen thuc hng ngy.
.....