Cha?y DDi So^ng O+i
-- Nguye^~n Huy Thie^.p


oa.n so^ng cha?y qua be^'n Co^'c lia mo^.t vo`ng cung dda^?y nhu+~ng doi ca't be^n bo^`i ve^` ma~i phi'a ta^y. Be^'n ddo` o+? ngay go^'c ga.o ddo+n ddo^.c dda^`u xo'm. Con so^ng be^'n nu+o+'c mo+ ma`ng va` buo^`n co^ lie^u, nu+?a nhu+ cho+` ddo+.i, nu+?a nhu+ ho+`n do^~i. Mu`a hoa, tre^n ngo.n ca^y ga.o ma`u ddo? xao xuye^'n la. lu`ng. Nu+o+'c lo+` lu+~ng tro^i, giu+~a tim do`ng so^ng ra.ch mo^.t mu~i so'ng da^.p do^`n, o+? dda^`u mu~i so'ng co' mo^.t ddie^?m dden tu+.a nhu+ mu~i gia'o. Be^'n ddo` ti~nh la(.ng ra^'t i't nhu+~ng ngu+o+`i qua la.i. Mu`a ddo^ng co' ca? nhu+~ng con sa'o lo^ng dden cha^n va`ng dda^.u tre^n so+.i the'p ni'u ddo` ca(ng tu+` go^'c ga.o sang phi'a kia so^ng. Chu'ng nghie^ng nghie^ng dda^`u xuo^'ng do`ng nu+o+'c cha?y tha thie^'t li'u ra li'u ri'u. Chie^`u xuo^'ng, tie^'ng chuo^ng nha` tho+` o+? giu+~a be^'n Co^'c lan tre^n ma(.t so^ng mang mang vo^ ta^.n. Con so^ng tu+.a nhu+ gia^.t mi`nh phu't cho^'c sau ddo' la.i la(.ng im tro^i, gio^'ng nhu+ mo^.t ngu+o+`i hie^?u bie^'t ta^'t ca? nhu+ng ddang ma~i me^ suy nghi~, cha(?ng ca^`n ma` cu~ng cha(?ng the`m bie^'t dde^'n xung quanh cho^.n ro^.n nhu+~ng gi`.

Con so^ng va` be^'n ddo` a^'y ga('n vo+'i ddo+`i to^i nhu+~ng na(m tho+ a^'u. Ho^`i a^'y nha` to^i o+? ca'ch be^'n ddo` chu+`ng na(m tra(m thu+o+'c. Ngoa`i gio+` ddi ho.c, thi?nh thoa?ng to^i va^~n lang thang xuo^'ng be^'n ddo` cho+i.

Thu+o+`ng thu+o+`ng, to^i va^~n thi'ch nha^'t mu`a dda'nh ca' mo`i. Tie^'ng go~ dduo^?i ca' lanh canh va` tie^'ng so'ng vo^~ oa`m oa.p be^n ma.n thuye^`n nan la`m to^i me^ ma~i. O+? tre^n ma(.t so^ng, a'nh sao mo+` mo+` ha('t xuo^'ng nhu+~ng ve^.t la(n ta(n ba`ng ba.c dde.p dde^'n la. lu`ng. Ha`ng chu.c thuye^`n thu'ng be' nho? la(.ng to+` tro^i tre^n ma(.t nu+o+'c. Tie^'ng ho hu'ng ha('ng, tie^'ng ri't thuo^'c la`o va` tie^'ng la^`m ra^`m ddo.c kinh ca^`u nguye^.n nghe thu' vo^ cu`ng. Ve^` sa'ng, mo^.t da~i su+o+ng mu` buo^ng to?a tre^n so^ng, kho^ng the^? pha^n bie^.t ranh gio+'i giu+~a be^'n vo+'i bo+`, giu+~a ddu+o+`ng ma(.t so^ng vo+'i ne^`n tro+`i nu+~a. Nhu+~ng con ca' mo`i ma`u tra('ng ba`ng ba.c dda^`y trong lo`ng thuye^`n. Mu`i kho'i tho+m no^`ng va` mu`i ca' nu+o+'ng tho+m nga^.y lan trong kho^ng khi' ban mai trong sa.ch. Ta^'t ca? nhu+~ng quang ca?nh a^'y va` ca?m gia'c a^'y dde^`u tha^.t tuye^.t vo+`i. Tuye^.t vo+`i ho+n nu+~a co`n la` truye^`n thuye^'t huye^~n hoa(.c ve^` con tra^u dden o+? khu'c so^ng na`y. Nhu+~ng ngu+o+`i dda'nh ca' ban dde^m qua? quye^'t dda~ nhi`n tha^'y no'. No' thu+o+`ng xua^'t hie^.n va`o lu'c nu+?a dde^m. No' o+? du+o+'i dda'y lo`ng so^ng lao le^n ma(.t nu+o+'c. Toa`n tha^n bo'ng nha^~y, ddo^i su+`ng vu't cao, mo~m tho+? phi` phi`, con tra^u phi tre^n ma(.t nu+o+'c nhu+ phi tre^n ca.n. Con tra^u phi` bo.t, nu+o+'c da~i cu?a no' tu+.a nhu+ tru+'ng ca'. Ne^'u ai may ma('n ho+'p ddu+o+.c bo.t a^'y se~ co' su+'c lu+.c phi thu+o+`ng, bo+i la(.n du+o+'i nu+o+'c gio?i nhu+ to^m ca'.

Ta^'t ca? nhu+~ng ddie^`u nhu+ the^' ddo^'i vo+'i tuo^?i tho+ cu?a to^i co' su+'c lo^i cuo^'n la. ki`. Tha^m ta^m, to^i va^~n u+o+'c mong nhi`n tha^'y con tra^u, bie^'t dda^u to^i cha(?ng ddu+o+.c hu+o+?ng ddie^`u ki` die^.u ? He^~ cu+' cha^.p to^'i la` to^i bo? nha` ra ddi, ma(.c ke^. sa'ch vo+? va` nhu+~ng lo+`i khuye^n cu?a me.. To^i xuo^'ng be^'n ddo`, na(n ni? nhu+~ng ngu+o+`i ddi dda'nh ca' mo`i dde^? giu'p kho^ng co^ng cho ho.. Thu+o+`ng to^i pha?i va~ bo.t me'p mo+'i co' mo^.t ngu+o+`i na`o dda^'y thu+o+ng ha.i cho to^i ngo^`i ghe' le^n thuye^`n.

-- Chi? qua be^'n Co^'c tho^i nha' ! -- O^ng chu? ha`o hie^.p cu?a to^i ma(.c ca? -- Tha(`ng ngu nhu+ cho', tro+`i re't the^' na`y ve^` ma` na(`m o^?. Ma`y ddi.nh ho.c dda'nh ca' mo`i dde^? la`m gi` the^' ?

-- No' ddi.nh lo+'n le^n la^.p ho+.p ta'c xa~ ! -- Mo^.t ga~ be'o la(?n va` dden tru`i tru~i o+? chie^'c thuye^`n be^n mi?m cu+o+`i tha^m hie^?m. -- Gie^suma ! O^ng lo~i dda~ sa`nh ddi dda'nh ca' dde^m thi` ta chi? co`n xu+o+ng ca' ma` a(n tho^i dda^'y !

-- Qua(ng no' xuo^'ng so^ng cho Ha` Ba' ba('t ! -- Mo^.t ga~ na`o dda^'y ha(m do.a, thuye^`n ga~ lu+o+'t qua va` ga~ du`ng ma'i cha`o thu'c va`o su+o+`n to^i ddau ddie^'ng.

-- O^ng cho no' ddi xu'i ca? me? ca' dde^m nay la` a(n ddo`n dda^'y ! -- Mo^.t la~o ma('t cho^.t ga^`m gu+`, la~o gio+ ma'i che`o cha(?ng co' ve? gi` la` ddu`a bo+~n ca?.

-- Tho^i ma`y xuo^'ng ddi ! -- O^ng chu? cu?a to^i ho^'t hoa?ng -- Ca'i la~o tru`m Thi.nh kho^ng ddu~a vo+'i la~o ddu+o+.c dda^u !

-- Cha'u xin ba'c ... To^i re^n ri? -- Ba'c ba?o cho cha'u dde^'n cuo^'i be^'n Co^'c co+ ma` !

-- Co^'c vo+'i co` gi` ... -- O^ng chu? cu?a to^i la'i thuye^`n va`o bo+`, nu+?a nhu+ bu+.c bo^.i nu+?a nhu+ ngu+o+.ng ngi.u -- Ma`y chi? mo+'i ngo^`i ma` nu+o+'c tra`n ca? va`o thuye^`n, dde^'n cuo^'i be^'n Co^'c thi` tao xuo^'ng du+o+'i dda'y so^ng vo+'i Ha` Ba' a` ?

To^i lo^.i xuo^'ng thuye^`n nhi`n theo, nu+o+'c ma('t ra`n ru.a. Co' con ca' gi` thu'c va`o giu+~a bo.ng cha^n to^i, to^i ca?m tha^'y ca'i va^y cu?a no' ddu.ng va`o nho+`n nho+`n me^`m ma.i.


Co' la^`n to^i ddu+o+.c chi'nh ga~ be'o la(?n va` dden tru`i tru~i cho ngo^`i le^n thuye^`n. Ga~ te^n la` Ta?o. Ga~ co' ddo^i ma('t lo+` ddo+` nhu+ la` ma('t ca', mo^.t ve^'t se.o bo?ng o+? be^n ma' be^n tra'i to ba(`ng ba`n tay la`m ma(.t cu?a ga~ bie^'n da.ng ha(?n ddi. Ga~ no'i vo+'i to^i ba(`ng gio.ng me^`m ma.i va` tro+n tuo^`n tuo^.t:

-- Tao cho chu' ma`y le^n thuye^`n nhu+ng tao ba?o gi` pha?i nghe dda^'y ... Ho^`i tao ba(`ng tuo^?i chu' ma`y tao cu~ng ddi dda'nh ca' dde^m. Tao qua(ng lu+o+'i xuo^'ng do`ng so^ng ro^`i ra su+'c ke'o. Ho^m a^'y mu+a phu`n re't re't la` ... Lu+o+'i na(.ng nhu+ cu`m. Tao nghi~ phen na`y pha?i ddu+o+.c mo^.t me? ca' lo+'n ... Khi tao ke'o lu+o+'i le^n thuye^`n thi` ma`y co' bie^'t gi` trong lu+o+'i hay kho^ng ? Mo^.t ca'i dda^`u la^u ngu+o+`i che^'t ! To'c xo~a ru~ ru+o+.i vu+o+'ng nhu+~ng so+.i rong da`i nhu+ giun ddu~a. Ca'i dda^`u nga^m nu+o+'c tru+o+ng phi`nh mo~m nhu+ qua? thi. ! Ma'u be^'t o+? hai lo^~ mu~i nho+m nho+'p nhu+ nu+o+'c da~i ngu+o+`i... Tao ddu.ng tay va`o hai ha`m ra(ng thi` no' tu.t ngay kho?i lo+.i, nhu+~ng ca'i cha^n ra(ng ba ngha.nh da`i ba(`ng ddo^'t tay di'nh dda^`y nhu+~ng so+.i da^y cha(`ng be' nhu+ so+.i chi? ... Hai ma('t cu?a ca'i dda^`u la^u tho^ lo^' nhi`n tao, hai ca'i con ngu+o+i tu+` tu+` ddu`n kho?i ho^'c ma('t cu+' the^' pho^`ng ra nhu+ co' ngu+o+`i bo+m kho^ng khi' ...

To^i so+. ta'i ngu+o+`i. Con thuye^`n kho^ng ngu+o+`i ddie^`u khie^?n quay tro`n ta.o tha`nh nhu+~ng xoa'y nu+o+'c nho?. Ta?o bo^?ng qua't le^n:

-- Che`o gi` la. the^' ? DDa~ so+. va~i dda'i ra qua^`n ro^`i ha? ? -- Ta?o ddu+a ngo'n tay chuo^'i ma('m tu'm la^'y ngu+.c to^i -- To^i xin mo+`i o^ng cu't kho?i thuye^`n ngay ! O^ng o+? tre^n thuye^`n ro^`i to^i la.i ke'o pha?i dda^`u la^u ngu+o+`i thi` tho^i to^i che^'t !

To^i kho'c nu+'c no+?, la.y van ro^'i ri't. Thuye^`n cu?a chu'ng to^i ddang o+? giu+~a so^ng, ca^y ga.o o+? phi'a be^'n ddo` tro^ng xa nhu+ mo^.t ba`n tay be' nho? nhie^`u ngo'n khua le^n ba^`u tro+`i ddu`ng ddu.c.

-- Nha?y xuo^'ng ! Ta?o nhe ha`m ra(ng nho.n hoa('t qua't le^n hung du+~ -- O^ng cho ma'i che`o va`o ga'y ba^y gio+` !

To^i tru+o+`n xuo^'ng du+o+'i do`ng nu+o+'c va` la(.ng le~ bo+i, ma('t hu+o+'ng ve^` phi'a ca^y ga.o la`m chua^?n. Ta?o cho thuye^`n bo+i ngu+o+.c do`ng, gio.ng cu+o+`i cu?a ga~ ro+`n tre^n ma(.t nu+o+'c:

-- Bo+i cho ca^?n tha^.n dda^'y nha' ! Cho^~ a^'y la` cho^~ nga`y tru+o+'c tao ke'o ddu+o+.c dda^`u la^u dda^'y !

To^i ca('n cha(.t ra(ng dde^? kho?i o`a kho'c. Tra'i tim nho? be' cu?a to^i tha('t la.i. Nu+o+'c cha?y ra^'t xie^'t, to^i bo^~ng hie^?u ra nu+o+'c cha?y bao gio+` cu~ng xie^'t, co' ddie^`u pha?i co^' ma` bo+i cho dde^'n ddu+o+.c bo+` ...

Cu~ng co' mo^.t la^`n to^i theo tro.n ve.n buo^?i dda'nh ca' dde^m. La^`n a^'y to^i ngo^`i thuye^`n cu?a tru`m Thi.nh. La~o gia` cho^.t ma('t na`y ra^'t no^?i tie^'ng vi` nhu+~ng ca^u chuye^.n ru`ng ro+.n trong cuo^.c ddo+`i mi`nh. Ho^`i tre? la~o tu+`ng ddi li'nh cho Ta^y. Vo+. la~o co' hai ddu+'a con da tra('ng ma('t xanh mu~i lo~. La~o gie^'t tha(`ng quan ba Ta^y dde^? chie^'m mu. vo+.. Nhu+~ng vu. tro^.m lo+'n tro^.m nho? tre^n pho^' cha('c co' di'nh li'u dde^'n la~o vi` cu+' thi?nh thoa?ng U?y ban la.i go.i la~o giam i't nga`y. La~o mo+? qua'n mi` va(`n tha('n nhu+ng ngu+o+`i ta ddo^`n la~o du`ng thi.t chuo^.t dda'nh ba? tha.ch ti'n. Ba't mi` va(`n tha('n mang cho cho' a(n cho' che^'t. Ngu+o+`i a(n thi.t cho' cu~ng la.i che^'t luo^n. Qua'n mo+? nu+?a tha'ng thi` la~o de.p tie^.m, la~o cha^'t ro+m va`o trong qua'n ro^`i ddo^'t ddu`ng ddu`ng. Co' ngu+o+`i ke^? ra(`ng khi lu+?a bo^'c cao thi` o+? trong qua'n co' con chuo^.t to ba(`ng ba('p cha^n ngu+o+`i pho'ng tha(?ng ra ngoa`i cu+' cu+o+`i he^`nh he^.ch ... Ca'i la~o tru`m Thi.nh khu?ng khie^'p the^' ma` ddo^`ng y' cho to^i ddi theo. To^i tre`o va`o thuye^`n ma` run nhu+ re~. Nhu+ng ro^`i chi'nh nie^`m say me^ huye^`n die^.u dda~ tha('ng trong to^i. To^i ba('t dda^`u che`o va` co^' la`m to^'t nhu+~ng ddie^`u la~o gia` sai ba?o.

La~o gia` ba('t to^i la'i thuye^`n men theo bo+` so^ng be^n lo+?. Thuye^`n la~o bo? ca'ch thuye^`n kha'c dde^'n nu+?a ca^y so^'. To^i nhi`n ca'ch la~o ddie^`u khie^?n con thuye^`n va` hie^?u dda^y thu+.c la` tay bo+.m gia` trong nghe^` so^ng nu+o+'c... La~o bie^'t nhu+~ng cho^~ thuye^`n ne^n du+`ng la.i. Cu~ng co' nhie^`u khi la~o na(`m ha`ng gio+` nu+?a thu+'c nu+?a ngu? ke^. to^i xoay xo+?. Khoa?ng qua' nu+?a dde^m la~o ti?nh nhu+ sa'o va` bo^~ng huye^n thuye^n ddu? ca'c thu+' chuye^.n.

-- Ca'i nghe^` dda'nh ca' la` nghe^` co' so+'m ba^.c nha^'t -- La~o no'i vo+'i to^i -- Anh em o^ng tha'nh Simon tru+o+'c kia cu~ng ddi dda'nh ca'. DDu+'c chu'a Gie^su tro^ng tha^'y mo+'i ba?o ho. ra(`ng: "Ca'c o^ng ha~y ddi theo to^i, to^i se~ bie^'n ddo^?i ca'c o^ng tha`nh nhu+~ng ke? dda'nh lu+o+'i ngu+o+`i" -- La~o gia` ri't ho+i thuo^'c la`o ro^`i la.i buo^`n buo^`n no'i tie^'p -- Ho^m no. tre^n huye^.n co^ng an ho?i tao: "O^ng la`m nghe^` gi` ?" Tao ba?o la`m nghe^` dda'nh ca'. Ho. cu+o+`i la(n lo^.n: "O^ng dda'nh lu+o+'i ngu+o+`i thi` co' !" Me. kie^'p ! Ho'a ra tao tha`nh o^ng tha'nh Simon chu+' co`n gi` nu+~a !

-- Trong ca'c thu+' nghe^` thi` nghe^` a(n tro^.m la` nha`n nha~ nha^'t ... Co' la^`n tro+`i ddang mu+a phu`n, ma^'y tha(`ng a(n su+o+ng be^n la`ng ba?o tao: "Ba'c tru`m Thi.nh na`y, ba^y gio+` ma` co' thi.t cho' ngo^`i a(n thi` thi'ch !" Tao ba?o: "DDe^'n nha` tru`m Thi.nh muo^'n gi` ddu+o+.c na^'y !" Tao no'i the^' tho^i, cu~ng lo tho.t da'i ... Cho+.t nho+' ban chie^`u nha` cha'nh to^?ng Thi gie^'t cho' ... The^' la` khoa'c a'o ra ddi, tao dde^'n ga^`n be^'p tha^'y mu`i gia? ca^`y bu.ng dda~ mu+`ng tha^`m. Ngo' le^n nha` tre^n tha^'y dda'm to^? to^m. Tao mo+'i dda`ng hoa`ng ddi va`o trong be^'p no'i vo+'i ngu+o+`i o+?: "Thi.t cho' ddu+o+.c chu+a ? Ca'c cu. ddang giu.c cuo^'ng le^n tre^n nha`... Ta('t dde`n ddi ! DDe^? to^i la^'y cho ca'c ba'c mo^.t ba't a(n tha^`m du+o+'i be^'p ro^`i to^i be^ no^`i le^n cho ca'c cu. !" Mie^.ng no'i tay la`m ... Ma^'y tha(`ng ga` mo+` chu'i va`o ba't thi.t co`n tao be^ no^`i cu't tha(?ng !

La~o cu+o+`i khu`ng khu.c. To^i nghe la~o cu+o+`i ma` lo`ng co^.n le^n mo^.t no^~i bu+'c bo^'i va` chua xo't la.. O+? phi'a doi ca't be^n so^ng va^`ng tra(ng lu+o+~i lie^`m to?a a'nh sa'ng xanh mo+` a?o. Gio' tho^?i mo+n man. Co' con chim gi` a(n dde^m bay qua ke^u ra^'t tho^'ng thie^'t. Ma(.t so^ng nhu+ ro^.ng ha(?n ra cha(?ng co' be^'n bo+` gi` ca?. Phi'a dda(`ng ca^y ga.o, nhu+~ng tia sa'ng ho^`ng cu?a buo^?i ban mai ba('t dda^`u le lo'i...

To^i ho?i tru`m Thi.nh:

-- Ba'c o+i, the^' chuye^.n tra^u dden co' thu+.c hay kho^ng ?

Tru`m Thi.nh ba^.t cu+o+`i, la~o nga? ngu+o+`i ra sau la'i, tia sa'ng tu+` trong ho^'c con ma('t la`nh nhay nha'y:

-- Tao dda~ dda'nh ca' tre^n khu'c so^ng na`y sa'u chu.c na(m tro+`i. Tao thuo^.c tu+`ng luo^`ng la.ch mo^.t... Chuye^.n con tra^u dden chi? la` chuye^.n ddo^`n nha?m nhi'... Ma`y ha~y tin tao, o+? be^'n Co^'c na`y thi` chuye^.n gie^'t ngu+o+`i a(n cu+o+'p co' thu+.c, ngoa.i ti`nh co' thu+.c, co+` ba.c co' thu+.c, co`n chuye^.n tra^u dden la` gia?.

To^i le^n mo^.t tie^'ng tho+? da`i. Con thuye^`n bo^`ng be^`nh tro^i xuo^i.

Mo^.t la't, thuye^`n cu?a chu'ng to^i ti`m ca'ch vo`ng ra tim so^ng. Nhu+~ng con thuye^`n kha'c cu.m da^`n mo^.t cho^~, tie^'ng go~ lanh canh vang tre^n ma(.t nu+o+'c nghe ra^'t ro^.n ra`ng. Tru`m Thi.nh bo^?ng nhie^n cho^`m da^.y, gio.ng la~o la.c ddi ra^'t la.:

-- Luo^`ng ca' !

Nhu+~ng con thuye^`n kha'c cu~ng dda~ pha't hie^.n ra ddu+o+.c luo^`ng ca'. Mo^.t cuo^'c gia`nh gia^.t die^~n ra, tie^'ng lu+o+'i ne'm xuo^'ng ma(.t so^ng ra`o ra`o. Thuye^`n cu?a chu'ng to^i bi. ke.p giu+~a nhu+~ng thuye^`n kha'c, kho^ng sao tung lu+o+'i ra ddu+o+.c. Tru`m Thi.nh la`u ba`u chu+o+?i ru?a. La~o ddie^`u khie^?n thuye^`n vo.t le^n la`m to^i nga~ ngu+?a. To^i ddi.nh ngo^`i da^.y thi` thuye^`n cho`ng cha`nh la^.t nghie^ng ha^'t to^i xuo^'ng nu+o+'c. To^i kho^ng hie^?u ngay ddu+o+.c ti`nh the^' mi`nh. Nu+o+'c sa(.t va`o mie^.ng khie^'n to^i nghe.t tho+?. mo^.t no^~i hoa?ng ho^'t la.nh buo^'t lu+o+'t trong tim o'c. To^i ga`o tha^'t thanh ke^u cu+'u. Cha^n to^i cu+'ng ddo+`, ddau buo^'t la. lu`ng. To^i chi`m xuo^'ng nu+o+'c. To^i bo^~ng hoa?ng so+. ddie^n cuo^`ng vi` nho+' nhu+~ng ngu+o+`i dda'nh ca' co' le^. kho^ng cu+'u nhu+~ng ai che^'t dduo^'i... To^i me^ li.m ddi, tha^'p thoa'ng nghe co' tie^'ng ai nhu+ ddang ta^m su+. vo+'i mi`nh:

-- Na(m nay Ha` Ba' chu+a ba('t ngu+o+`i na`o !

Tie^'ng mo^.t phu. nu+~ tha^'t thanh. To^i nga^'t li.m ddi, tha^'y ca? ba^`u tro+`i sa^.p xuo^'ng...

ooo000ooo

Khi to^i ti?nh da^.y, to^i tha^'y mi`nh na(`m tre^n con ddo` ngang. Ngo^`i be^n ca.nh to^i la` mo^.t phu. nu+~ kha(n tru`m ki'n ma(.t. DDo^i ma('t to dden nhi`n to^i mu+`ng ro+~:

-- The^' la` ti?nh ro^`i... Em a(n mo^.t ti' cha'o nhe' ?

To^i co^' nho?m da^.y, bu.ng da. tro^'ng ro^~ng va` ddau co^`n ca`o, cha^n tay to^i run ba^`n ba^.t. To^i ddo'n ba't cha'o ca' no'ng ma` ca^`m kho^ng vu+~ng.

-- DDe^? chi. bo'n cho -- Ngu+o+`i phu. nu+~ no'i di.u da`ng -- Chi. tu+o+?ng em che^'t. Cha^n tay em cu+'ng ddo+` ra... La~o Ta?o do^'c trong bu.ng em dde^'n nu+?a va.i nu+o+'c. Em la` lie^`u la('m ! DDi dda'nh ca' dde^m vo+'i la~o tru`m Thi.nh co' nga`y che^'t toi ma^'t xa'c !

-- Chi. cu+'u em a` ? -- To^i ho?i.

-- U+`... Chi. nghe tie^'ng em ke^u cu+'u.

-- Bo.n dda'nh ca' dde^m a'c la('m chi. a. -- To^i buo^`n ra^`u no'i -- Ho. nghe tha^'y em ke^u cu+'u ma` cu+' lo+` ddi...

-- DDu+`ng tra'ch ho. the^' -- Ngu+o+`i phu. nu+~ an u?i to^i, gio.ng no'i nga^n nga nhu+ ha't -- Co' ai ye^u thu+o+ng ho. dda^u... Ho. ddo'i ma` ngu muo^.i la('m...

To^i nga.c nhie^n nghe lo+`i chi., chu+a ai ddi no'i vo+'i to^i nhu+~ng ddie^`u nhu+ the^'. Buo^?i sa'ng ho^m a^'y tro+`i dde.p tuye^.t vo+`i. Mu`a ddo^ng thu+o+`ng co' nhu+~ng nga`y na('ng a^'m tu+o+ng tu+. the^' na`y: ma(.t tro+`i ha`o pho'ng tra?i tre^n ma(.t dda^'t ta^'t ca? ha`o quang ru+.c ro+~ cu?a mi`nh. Tro+`i xanh nga(n nga('t, mo^.t la`n gio' tho^?i la`m nhu+~ng ha.t ca't tre^n thuye^`n xoa'y tha`nh lo^'c nho?. O+? be^n kia so^ng co' tie^'ng ai ha't mo^.t ba`i ra^'t la., tie^'ng ha't tha^.t buo^`n:

Tie^'ng ha't lo+ lu+?ng bay tre^n ma(.t so^ng. Ho+i nu+o+'c o+? tre^n ma(.t so^ng bo^'c le^n ngu`n ngu.t. Lo`ng to^i tra`o da^ng ca?m gia'c de^~ chi.u la. lu`ng, nhu+ vu+`a ta('m xong, nhu+ vu+`a go^.i ru+?a ddu+o+.c ddie^`u u a'm.

The^' la` tu+` a^'y to^i quen chi. Tha('m. Chi. Tha('m nha` trong be^'n Co^'c. Nha` chi. nghe`o la('m. Suo^'t nga`y chi. o+? tre^n con ddo` ngang, mo^.t ta^'m kha(n vuo^ng dden tru`m ma(.t.

Co' la^`n to^i ho?i chi. Tha('m ve^` chuye^.n tra^u dden. Chi. ba?o: -- Tra^u dden co' thu+.c ! No' o+? du+o+'i nu+o+'c. Khi no' le^n bo+` la` no' mang cho ngu+o+`i ta su+'c ma.nh... Nhu+ng nhi`n tha^'y no', ddu+o+.c no' ban ddie^`u ki` die^.u pha?i la` ngu+o+`i to^'t.

To^i tin lo+`i chi.\. Lo`ng to^i va^~n ha(`ng a^'p u? tro^ng tha^'y ddie^`u ki` die^.u a^'y.

-- Con ngu+o+`i ta ta(m to^'i la('m... -- Chi. no'i vo+'i to^i khi hai chi. em ngo^`i tre^n mu~i ddo` cho+` kha'ch sang so^ng. -- Con ngu+o+`i vo^ ta^m nhie^`u nhu+ bu.i ba(.m tre^n ddu+o+`ng...

To^i nghe chi. no'i, ma('t ngo' nhi`n nhu+~ng bo^ng ga.o, thi?nh thoa?ng la.i khe~ kha`ng buo^ng nhu+~ng ca'nh ddo? tha('m tre^n ba~i ca't u+o+'t.

To^i thiu thiu ngu?, va(ng va(?ng lo+`i chi. ddang ke^? thu? thi? su+. ti'ch ca'c tha'nh tre^n nu+o+'c Thie^n DDa`ng:

-- Nga`y xu+?a nga`y xu+a o+? xu+' Je^ruxalem co' mo^.t con ngu+o+`i ...

ooo000ooo

Mu`a he` na(m a^'y nha` to^i chuye^?n ve^` tha`nh pho^'. The^' la` to^i xa be^'n Co^'c, xa chi. Tha('m. Khi to^i ra ddi, chi. Tha('m go.i to^i xuo^'ng ddo` cho a(n cha'o ca'. To^i cu~ng kho^ng ngo+` ddo' la` ba't cha'o ca' mo`i cuo^'i cu`ng to^i a(n trong tho+`i trai tre?. Mo^.t cuo^.c so^'ng mo+'i mo+? o`a ra tru+o+'c ma(.t to^i. Tha`nh pho^' cu~ng ba'n ca' mo`i nhu+ng la` thu+' ca' dda~ ddu+o+.c u+o+'p kho^, ru't ruo^.t.

To^i cu~ng cha(?ng bie^'t to^i ho`a cu`ng vo+'i nhi.p so^'ng tha`nh pho^' tu+` khi na`o nu+~a. To^i lo+'n da^`n le^n, ha(m ho+? dduo^?i theo bao ddie^`u phu` du. Ki? nie^.m ve^` mu`a ca' mo`i va` chuye^.n tra^u dden trong tho+`i tho+ a^'u cu?a to^i phai nha.t da^`n ddi.

Na(m ngoa'i, bo^~ng nhie^n to^i co' di.p tro+? ve^` qua be^'n Co^'c. Ba^y gio+` to^i dda~ tru+o+?ng tha`nh. To^i la`m co^ng chu+'c o+? so+?, la^'y vo+., dde? mo^.t dda`n con ddo^ng ddu'c. Cuo^.c so^'ng tru+o+?ng gia? no ddu? bao bo.c la^'y to^i. Co' le~ to^i cu~ng cha(?ng co' gi` pha`n na`n cuo^.c so^'ng. U+o+'c mo+ tuo^?i tre? nhu+o+`ng cho^~ cho bao nhu ca^`u thie^'t thu+.c.

Be^'n Co^'c va^~n he^.t nhu+ xu+a. Ca' mo`i pho+i tra('ng tre^n bo+`. Be^'n ddo` ra^'t i't nhu+~ng ngu+o+`i qua la.i. Ca^y ga.o va^~n ddu+'ng co^ ddo+n cho^'n cu~, ma`u hoa ru+.c ddo? xao xuye^'n bo^`n cho^`n. To^i bu+o+'c xuo^'ng ddo` ma` lo`ng bo^`i ho^`i kho^n ta?.

Tre^n ddo`, mo^.t ba` cu. gia` ddang ngo^`i tu+ lu+.\. To^i bu+o+'c la.i ga^`n khe~ ho?i:

-- Cu. o+i, chi. Tha('m la'i ddo` co`n o+? dda^y kho^ng ?

-- Tha('m u+ ? -- Ba` cu. thoa'ng ddo^~i nga.c nhie^n. To^i ddu+'ng la(.ng ngu+o+`i khi nha^.n ra con ddo` cu~. Ki? nie^.m a^'u tho+ bo^~ng vu.t hie^.n ve^`.

-- O^ng quen nha` Tha('m u+ o^ng ? -- Ba` cu. ho?i to^i, gio.ng no'i nghe.n nga`o -- Bao nhie^u na(m nay cha(?ng he^` co' ai ho?i tha(m nha` Tha('m... Nha` Tha('m che^'t dduo^'i hai chu.c na(m ro^`i !

To^i o`a le^n kho'c nu+'c no+?. Xung quanh so^ng nu+o+'c nho`a ddi. Ba` cu. la'i ddo` va^~n ddang ra^`u ra^`u ke^? le^?:

-- Kho^'n na.n ! Nha` Tha('m cu+'u ddu+o+.c bao nhie^u ngu+o+`i o+? khu'c so^ng na`y... The^' ma` cuo^'i cu`ng no' la.i che^'t dduo^'i ma` kho^ng ai cu+'u...

Be^n so^ng la.i va(?ng tie^'ng ha't thuo+? na`o te^ ta'i:


To^i muo^'n ga`o le^n chua xo't. To^i bo^~ng nhie^n tha^'y cuo^.c so^'ng hie^.n gio+` cu?a to^i vo^ nghi~a xie^'t bao. Con tra^u dden, con tra^u dden trong tho+`i tho+ a^'u cu?a to^i nay o+? dda^u ro^`i ?

Be^n so^ng co' tie^'ng ai go.i dde^'n la` ra'o rie^'t:

-- DDo` o+i ... o+i ddo` ! DDo` o+i ! O+i ddo` !


........