Thu+o+ng Nho+' DDo^`ng Que^
-- Nguye^~n Huy Thie^.po^i la` Nha^m. To^i sinh o+? la`ng que^, lo+'n le^n o+? la`ng que^\. DDi tre^n ddu+o+`ng Na(m nhi`n ve^` la`ng to^i chi? tha^'y mo^.t ve^.t xanh nho^ tre^n ddo^`ng va`ng. Xa mo+` la` vo`ng cung DDo^ng So+n, tro^ng thi` ga^`n nhu+ng tu+` la`ng to^i le^n dda^'y pha?i na(m mu+o+i ca^y so^'. La`ng to^i ga^`n bie^?n, mu`a he` va^~n co' gio' bie^?n tho^?i ve^`.

Tha'ng Na(m a^m li.ch la` mu`a ga(.t. Me. to^i, chi. Ngu+~, chu' Phu.ng vo+'i to^i ra ddo^`ng tu+` mo+` sa'ng. Ba ngu+o+`i ga(.t, co`n to^i ga'nh lu'a\.

To^i ga'nh lu'a ve^` nha`, ddi men theo ddu+o+`ng mu+o+ng. Na('ng ga('t la('m, ngoa`i tro+`i co' le~ pha?i bo^'n mu+o+i ddo^.. Bu`n non be^n ve^. mu+o+ng nu+'t ne?, bong cong le^n nhu+ ba'nh dda\.

To^i mo+ mo^.ng la('m, hay nghi~. Bo^' to^i la` thie^'u ta', ca'n bo^. trung ca^'p ky~ thua^.t ha?i qua^n, va^~n ddi ra ca'c dda?o la^'p ra dda vo+'i ma'y tho^ng tin, mo^~i na(m ve^` phe'p mo^.t la^`n. Bo^' to^i thuo^.c he^'t te^n ca'c dda?o\. Me. to^i cha(?ng bao gio+` ddi xa kho?i la`ng. Me. to^i ba?o: "O+? dda^u cha(?ng the^', cho^~ na`o cu~ng toa`n la` ngu+o+`i". Chu' Phu.ng thi` kha'c, chu' Phu.ng dda~ ddi nhie^`u no+i, chu' Phu.ng ba?o to^i khi chi? co' hai chu' cha'u vo+'i nhau : "Trong thie^n ha. kho^ng pha?i chi? co' ngu+o+`i dda^u, co' ca'c tha'nh nha^n, co' ye^u qua'i\". Nha` chu' Phu.ng toa`n phu. nu+~ : me. vo+., vo+., bo^'n ddu+'a con ga'i. Chu' Phu.ng ddu`a :"Chu' dde.p giai nha^'t nha`".

Chi. Ngu+~ la` chi. da^u to^i, la^'y anh Ky?. Anh Ky? ddang la`m co^ng nha^n tre^n mo? thie^'c Ti~nh Tu'c Cao Ba(`ng. Chi. Ngu+~ la` con o^ng gia'o Quy` da.y ca^'p mo^.t o+? la`ng. Ho^`i tru+o+'c to^i ho.c o^ng gia'o Quy`. O^ng gia'o Quy` co' nhie^`u sa'ch. Mo.i ngu+o+`i va^~n ba?o o^ng la` "ddo^` ga`n", la.i ba?o o^ng la` "la~o de^ gia`", "Quy` de^". O^ng gia'o Quy` co' hai vo+., vo+. ca? sinh ra chi. Ngu+~, chi. dda^u to^i\. Vo+. hai la` thi'm Nhung, vu+`a la` tho+. may, vu+`a ba'n qua'n, sinh ra tha(`ng Va(n ba.n to^i\. Thi'm Nhung tru+o+'c kia la` ga'i giang ho^` o+? Ha?i Pho`ng. O^ng gia'o Quy` la^'y ve^` la`m vo+. ne^n uy ti'n cha(?ng co`n gi`.

To^i ga'nh ddu+o+.c chu.c ga'nh lu'a thi` dda^`y u`n ca? sa^n. To^i go.i ca'i Minh do.n ro+m dde^? co' cho^~ xe^'p lu'a\. Ca'i Minh em to^i ngu+o+`i nho? qua('t, dden ddu'a nhu+ng ma('t sa'ng, la.i dai su+'c. Ca'i Minh chui o+? be^'p ra, ma(.t ddo? gay, mo^` ho^i u+o+'t dda^`m hai be^n va.t a'o\.

To^i ra be^? nu+o+'c mu+a mu'c dda^`y ca? mo^.t ga'o du+`a uo^'ng u+`ng u+.c. Nu+o+'c ma't li.m. Me. to^i va^~n hay chan co+m nu+o+'c mu+a a(n vo+'i ca` muo^'i\. Me. to^i kho^ng a(n ddu+o+.c thi.t mo+~.

Sa^n no'ng hu+`ng hu+.c, ho+i no'ng mo+` mo+` bo^'c le^n nga^y nga^'t. Mu`i lu'a ngo^.t nga.t.

DDu+o+`ng la`ng dda^`y ro+m ra. pho+i ngo^?n ngang. To^i ddi qua co^?ng nha` di` Lu+u tha^'y co' dda'm ngu+o+`i xu'm ddo^ng. Ca'i Mi. con di` Lu+u go.i to^i :"Anh Nha^m !". To^i va`o tha^'y o^ng Ba Ve^.n bu+u ddie^.n xa~ ddang nhe't thu+ ba'o va`o tu'i ba.t sau ye^n xe dda.p. Ca'i Mi. ba?o to^i :"Co' ddie^.n cu?a chi. Quye^n ngoa`i Ha` No^.i".

Di` Lu+u la` em me. to^i, bi. lie^.t ma^'y na(m nay\. Chu' Sang cho^`ng di` Lu+u ddang co^ng ta'c be^n La`o, chu' la` ky~ su+ ca^`u ddu+o+`ng. Anh trai chu' Sang ngoa`i Ha` No^.i co' con ga'i la` Quye^n ddi ho.c dda.i ho.c be^n My~. Ho^`i be' Quye^n dda~ co' la^`n ve^` tha(m que^\.

To^i ca^`m bu+'c ddie^.n ddo.c :"Co^ Lu+u cho ngu+o+`i ra ga ddo'n cha'u Quye^n 14 gio+` nga`y\... ". To^i ho?i ca'i Mi. :"Chie^`u nay a` ?". Ca'i Mi. ga^.t dda^`u\.

Di` Lu+u na(`m nghie^ng tu+.a lu+ng va`o tu+o+`ng. Lu'c na`o di` Lu+u cu~ng na(`m nhu+ the^' dda~ sa'u na(m nay\. Di` Lu+u ba?o to^i :"Nha^m giu'p di` ra ddo'n em Quye^n nhe'". To^i ba?o :"Nha` cha'u ddang ga(.t". Di` Lu+u ba?o : "DDe^? dda^'y dda~. Ga(.t o+? khoa?nh na`o ?". To^i ba?o :"Ga(.t o+? khoa?nh gieo ba`o thai ho^`ng".

Ca'i Mi. ca^`m bu+'c ddie^.n ra ddo^`ng dde^? no'i vo+'i me. to^i\. Ca'i Mi. cu`ng tuo^?i ca'i Minh em to^i nhu+ng ca'i Mi. tra('ng ho+n, dda^.m ngu+o+`i ho+n. No' hay no'i, hay la`m nu~ng. Ca'i Mi. ba?o :"Anh Nha^m o+i, ho^m na`o anh la`m cho em ca'i lo^`ng la^'y o^?i". Lo^`ng la^'y o^?i la`m ba(`ng ca^y nu+'a tu+o+i, dda^`u lo`ng ho+i gio^'ng hom gio?, co' ha`m ra(ng mo+? ra\. To^i ba?o :"Em kie^'m nu+'a ddi". Ca'i Mi. ba?o :"Em co' ro^`i\. Mai anh la`m nhe'". To^i nha^?m vie^.c, tha^'y ki'n he^'t cho^~ tu+` so+'m dde^'n khuya\. Ca'i Mi. ba?o :"Mai dda^'y". To^i ba?o :"U+`". Nha` ca'i Mi. co' ba ca^y o^?i, no' tre`o o^?i ga~y ca`nh co' la^`n suy't nga~. Chu' Phu.ng ddo.c to+` ddie^.n ba'o no'i: "Sao la.i bu+u cu.c S.N.N ? The^' la` nghi~a ly' gi` ?". Me. to^i ba?o :"Di` Lu+u dda~ nho+` thi` Nha^m ddi ddi\. Ca'i a'o mo+'i me. dde^? o+? ho`m, la^'y ma` ma(.c". To^i ba?o ca'i Mi. :"Em ve^` ddi. Anh pha?i ga(.t dde^'n tru+a, a(n co+m ro^`i ddi luo^n".

Ca'i Mi. ddi ve^` mo^.t mi`nh. Bo'ng no' cu+' ngu.p da^`n tre^n ca'nh ddo^`ng xa ti't ta('p ddang ga(.t nham nho+?. To^i ca^`m lie^`m. Quo+ mo^.t vo`ng sa't cha^n ra.. Gia^.t ma.nh. Bu+o+'c sang tra'i\. Quo+ lie^`m. Gia^.t ma.nh. La.i bu+o+'c sang tra'i\. La.i quo+ lie^`m. La.i gia^.t ma.nh. Cu+' the^'. Cu+' the^' ma~i\. DDa^'t tre^n ma(.t ruo^.ng a^?m u+o+'t. Nhu+~ng con cha^u cha^'u nho? xi'u nha?y la'ch ta'ch.

DDe^'n giu+~a tru+a thi` ddo^`ng va('ng la('m. Nhi`n ra chi? co' bo^'n ngu+o+`i nha` to^i giu+~a ddo^`ng. Me. to^i ngo^`i be^n ve^. co? nho^? gai o+? cha^n. Chi. Ngu+~ ddo^.i no'n, kha(n tru`m ma(.t, qua^'n xa` ca.p dde^'n ta^.n ma('t ca' cha^n, ngo+ nga^?n nhi`n ve^` da~y nu'i xa phi'a vo`ng cung DDo^ng So+n. Chu' Phu.ng xe^'p lu'a dde^? ga'nh ve^`. Chu' Phu.ng ho?i :"Ma`y ve^` luo^n chu+' ?". To^i kho^ kho^'c mie^.ng, kho^ng no'i ddu+o+.c, chi? ga^.t dda^`u\. Hai chu' cha'u to^i mo^~i ngu+o+`i mo^.t ga'nh ddi ve^`. Chu' Phu.ng ddi tru+o+'c, to^i ddi sau\. Ga'nh lu'a ra^'t na(.ng. To^i tha^'y cha^n mi`nh run la('m nhu+ng co^' bu+o+'c. 100 bu+o+'c. 200 bu+o+'c. 1000 bu+o+'c. 2000 bu+o+'c. Cu+' the^'. Cu+' the^' ma~i\. Ro^`i cu~ng dde^'n nha`.

Ca'i Minh do.n co+m cho to^i a(n ro^`i vo^.i va`ng mang co+m ra ddo^`ng cho me. to^i va` chi. Ngu+~.

To^i a(n co+m. Co+m co' rau khoai lang luo^.c, ca` muo^'i, ca' te'p kho khe^'. To^i a(n mo^.t le`o sa'u ba't co+m. Ba^y gio+` ddang me^.t, ne^'u kho^ng me^.t to^i dda'nh tho^ng dda^'u ga.o\.

To^i ra gie^'ng ta('m, thay qua^`n a'o\. To^i la^'y chie^'c a'o mo+'i ra ma(.c, nhu+ng tha^'y ngu+o+.ng ne^n tho^i\. To^i ma(.c chie^'c a'o bo^. ddo^.i ba.c ma`u cu?a bo^' to^i\. To^i sang nha` di` Lu+u la^'y xe dda.p. Di` Lu+u ba?o :"Cha'u ca^`m la^'y i't tie^`n". Di` Lu+u ddu+a to^i na(m nghi`n nhu+ng to^i chi? la^'y hai nghi`n. Hai nghi`n la` ho+n ca^n tho'c. Di` Lu+u ho?i : "Nha^m co`n nho+' ma(.t em Quye^n kho^ng ?". To^i ga^.t dda^`u, thu+.c ra to^i kho^ng nho+' la('m, nhu+ng ga(.p to^i cu~ng nha^.n ra\.

To^i dda.p xe ra ga. Tu+` la`ng to^i dde^'n ga ta'm chi'n ca^y so^'. La^u la('m to^i mo+'i ddi xa the^' na`y\.

Con ddu+o+`ng dda^'t men theo ri`a la`ng, qua ddi`nh la`ng, qua dda^`m sen ro^`i theo bo+` mu+o+ng ngu+o+.c ve^` huye^.n ly.\. To^i nghi~. Nhu+~ng y' nghi~ cu?a to^i mo^ng lung.

Ga chie^`u huye^.n ly. va('ng ve?. Ma^'y con ga` ra~ ca'nh ddi tre^n sa^n ga\. Co' khoa?ng chu.c ngu+o+`i cho+` o+? co^?ng. Va(?ng la.i tie^'ng nha.c o+? ba(ng ca't-xe't nha` na`o ddang mo+?. Tie^'ng ha't cu?a ca si~ Nha~ Phu+o+ng cha^.m ra~i :"Ngu+o+`i ddi qua ddo+`i to^i, co' nho+' gi` kho^ng ngu+o+`i ? Em ddi qua ddo+`i to^i, co' nho+' gi` kho^ng em ?". Ha`ng pho+?, ha`ng gia?i kha't. La lie^.t la` nhu+~ng sa.p ha`nh qua^`n a'o, gia^`y de'p, ddu+o+`ng su+~a, thuo^'c la'. O^ to^ cha.y xuo^i cha.y ngu+o+.c.

Tro+`i ra^'t trong. Na('ng bu+`ng bu+`ng. Ca? pho^' huye^.n say na('ng.

Tie^'ng co`i ta`u hu' tu+` xa de` da(.t, vui mu+`ng. Co' ai no'i to :"Ta`u ve^`". Ca? pho^' huye^.n va^~n mo+ ma`ng. La.i co' ai ga('t le^n :"Ta`u ve^`". Tie^'ng co`i ta`u ha^m do.a, cho'i o'c. Mo.i ngu+o+`i bo^~ng nhie^n ro^'i ri't, cuo^'ng cuo^`ng. Nhu+~ng ba`, nhu+~ng chi., nhu+~ng ddu+'a tre? ba'n ha`ng rong cha.y ngu+o+.c cha.y xuo^i\. Tie^'ng rao ha`ng chen nhau :"Nu+o+'c dda^y ! Ai ba'nh na`o ! Ai nu+o+'c na`o ! Ai ba'nh na`o ! Ai nu+o+'c na`o !".

To^i da('t xe ddu+'ng mo^.t cho^~ nhi`n. Ngu+o+`i tre^n ta`u ra ddu+'ng ngo^`i ngo^~n ngang o+? ngay ba^.c cu+?a\. DDa^y la` ga le?. DDo^`ng que^ to^i vo^ danh. No+i to^i ddu+'ng dda^y vo^ danh.

Khoa?ng ho+n chu.c ngu+o+`i la^`n lu+o+.t qua co^?ng soa't ve'. To^i nha^.n ra ma^'y tha^`y co^ gia'o ca^'p ba tru+o+`ng huye^.n. Bo^. ddo^.i\. Ma^'y ngu+o+`i buo^n chuye^'n. Ma^'y ngu+o+`i tho+. sa('t. Mo^.t o^ng to be'o, ddeo ki'nh ra^m, ma('t ki'nh va^~n co`n da'n tem. Mo^.t thanh nie^n cao, ga^`y, to'c re^~ tre, ddo^i ma('t tu+ lu+.\. To^i bie^'t ngu+o+`i na`y\. DDa^'y la` nha` tho+ Va(n Ngo.c. Sau anh Ngo.c la` mo^.t ca(.p vo+. cho^`ng gia`. Quye^n.

Quye^n xo~a to'c, ma(.t a'o pun, qua^`n gin, ddeo ki'nh, khoa'c tu'i\. Quye^n tro^ng kha'c ha(?n mo.i ngu+o+`i bo+?i toa`n bo^. tha^`n tha'i toa't ra\.

Quye^n qua cu+?a soa't ve', nhi`n quanh. Nha^.n ra to^i ngay\. Quye^n ba?o : "To^i la` Quye^n. Co' pha?i co^ Lu+u da(.n anh ddo'n to^i kho^ng ?". To^i ba?o :"Va^ng". Quye^n cu+o+`i :"Ca'm o+n anh. Anh la` the^' na`o vo+'i co^ Lu+u ? Anh te^n gi` ?". To^i ba?o :"To^i la` Nha^m, to^i la` con o^ng Hu`ng". Quye^n ho?i: "The^' anh co' ho. ha`ng gi` vo+'i to^i kho^ng ?". To^i ba?o :"Kho^ng". Quye^n ga^.t dda^`u :"To^'t. Co^ Lu+u thue^ anh a` ?". To^i nhi`n ca'i bo'ng to^i sa^~m tre^n ne^`n xi ma(ng. To^i, tha^n pha^.n to^i, o+? dda^u ngu+o+`i ta cu~ng nha^.n la` ke? la`m thue^, la`m mu+o+'n.

Chie^`u xuo^'ng cha^.m. Nhu+~ng bo'ng ra^m cha.y dduo^?i nhau lu+o+'t tre^n ma(.t dda^'t. Chie^`u dda'nh ro^~ng no^.i ta^m cu?a ai hy vo.ng ly' gia?i ddie^`u gi` co' nghi~a\.

Quye^n ho?i :"Nha` anh ca^'y bao nhie^u sa`o ? Mo^~i sa`o bao nhie^u tho'c ? DDu+o+.c bao nhie^u tie^`n ?". To^i ba?o :"Mo^~i sa`o ddu+o+.c ho+n ba no^`i, khoa?ng ga^`n ta., mo^~i ca^n tho'c mo^.t nghi`n tu+". Quye^n nha^?m :"Hai mu+o+i trie^.u ta^'n tho'c cho sa'u mu+o+i trie^.u ngu+o+`i". To^i ba?o : "Co' ai chi? nghi~ dde^'n a(n".

Qua dda^`m sen ga(.p su+ Thie^`u\. Su+ Thie^`u cha`o\. To^i cha`o la.i\. Su+ Thie^`u ba?o :"To^i va^~n nho+' da`nh cho ca^.u ca^y ho^`ng tu' ca^`u" . To^i ba?o :"DDe^? lu'c na`o qua chu`a con xin". To^i thu' cho+i hoa\. O^ng gia'o Quy` ba?o :"DDa^'y la` thu' cu?a ke? bie^'t ddo+`i". Su+ Thie^`u ba?o :"Co' la^'y i't sen ve^` ca('m lo. kho^ng ?". DDa^`m sen cu?a chu`a mu`a na`y nhie^`u hoa\.

To^i du+.ng xe dda^?y thuye^`n cho su+ Thie^`u\. Chie^'c thuye^`n thu'ng chi? vu+`a ngu+o+`i ngo^`i\. Che`o khua nu+o+'c. Quye^n ba?o :"To^i muo^'n ddi thuye^`n". To^i go.i su+ Thie^`u\.

Su+ Thie^`u ghe' thuye^`n va`o\.

Su+ Thie^`u o^m bo' hoa sen dda(.t le^n bo+`. Quye^n tre`o le^n thuye^`n. To^i dda^?y thuye^`n ra\.

Su+ Thie^`u ba?o :"Chi`u ngu+o+`i lu.y ta". To^i cu+o+`i\. To^i va` su+ Thie^`u ngo^`i o+? tre^n bo+`. Chie^`u va^~n xuo^'ng cha^.m. Na('ng hoe va`ng. Trong lo`ng to^i ro^~ng hoa'c, ro^~ng la('m, mo^.t khoa?ng ro^~ng kho^ng.

Quye^n le^n bo+`. Su+ Thie^`u mo+`i a(n ngo' sen. Su+ Thie^`u ho?i : "Ngon kho^ng ?". Quye^n ba?o :"Ngon".

Na^'n na' mo^.t la't ro^`i ve^`. Su+ Thie^`u cha`o\. Quye^n cha`o la.i\. Quye^n o^m bo' hoa sen. Su+ Thie^`u ta^`n nga^`n ddu+'ng tro^ng theo\.

To^i ddi tru+o+'c. Quye^n ddi sau\. Quye^n ho?i to^i ve^` su+ Thie^`u\.

CHUYE^.N SU+ THIE^`U

Su+ Thie^`u mo^` co^i cha me.\. Na(m 15 tuo^?i co' ngu+o+`i tro^ng tha^'y tu+o+'ng la. ba?o :"Ne^n xua^'t gia, trong tra^`n gian kho^ng co' cho^~ chu+'a ca^.u". Su+ Thie^`u nghe lo+`i, ddi du phu+o+ng nhie^`u no+i, ti`m hie^?u qua nhie^`u ba^.c thie^.n tri thu+'c nhu+ng cha(?ng ngo^.\. Su+ Thie^`u no'i :"Nay Pha^.t o+? no+i kho^ng co' Pha^.t". La.i no'i :

Su+ Thie^`u ti`m tha^'y mo^.t ne^`n chu`a cu~ be`n pha't co^ng ddu+'c, ti`m ca'ch tu du+.ng la.i, kho^ng hie^?u sao go.i la` "Ba.ch xi? tu+." (Chu`a tra('ng ra(ng). Su+ Thie^`u hay ddo.c tho+, co' ca^u : Nghi~a la` : La.i co' ca^u : Nghi~a la` : Su+ Thie^`u ba?o :"Pha^.t da.y con ngu+o+`i tu mo^.t ca'ch thu+.c te^', ti`m la.i ba?n lai die^.n mu.c cu?a mi`nh, Pha^.t qua' thu+.c te^' ne^n kho^ng pha?i ai cu~ng hie^?u".

To^i va` Quye^n ve^` nha`. Di` Lu+u nu+o+'c ma('t la~ cha~ go.i :"Cha'u! Cha'u o+i !". Quye^n ngo^`i be^n giu+o+`ng ba?o :"Bo^' me. cha'u nho+' nga`y gio^~ o^ng nhu+ng ba^.n kho^ng ve^` ddu+o+.c, ba?o gu+?i cho co^ chu' i't tie^`n". Di` Lu+u ba?o :"Co^ chu' kho^ng ca^`n tie^`n, chi? ca^`n ti`nh ca?m". Quye^n la^'y o+? tu'i ra na(m trie^.u ddo^`ng ddu+a cho di` Lu+u\. Quye^n ba?o : "Chi. cho Mi. ca'i a'o". Ca'i Mi. cu+o+`i be~n le~n ba?o :"Em ca'm o+n chi.". To^i ba?o di` Lu+u :"Cha'u ve^` dda^y". To^i nhe't tra? di` Lu+u hai nghi`n ddo^`ng xuo^'ng go^'i ro^`i ve^`.

O+? nha` ddang tuo^'t lu'a\. Chi. Ngu+~ ho?i :"Con be' Quye^n co' xinh kho^ng !". To^i ba?o :"Xinh".

A(n co+m to^'i xong thi` to^'i mi.t. Tro+`i ddo^? mu+a ra`o\. Sa^'m se't no^? vang tro+`i\. Ca? nha` to^i lu.c ddu.c chuye^?n tho'c ra kho?i cho^~ do^.t. Xong mo.i vie^.c thi` ddo^`ng ho^` dda~ 11 gio+` khuya\. Tro+`i va^~n mu+a\. To^i bo^~ng tha^'y bo^`n cho^`n trong da., kho^ng ngo^`i ye^n ddu+o+.c. To^i ba?o me. to^i :"Con muo^'n ra ddo^`ng ba('t e^'ch. Mu+a na`y co' nhie^`u e^'ch". Me. to^i ba?o :"Con kho^ng so+. sa^'m se't u+ con ?". To^i cu+o+`i\. Me. to^i cha(?ng hie^?u nu. cu+o+`i cu?a to^i dda^u\. To^i cu+o+`i nhu+ mo^.t te^n tho^? phi?, cu+o+`i nhu+ mo^.t ga~ na(.c no^, cu+o+`i nhu+ mo^.t te^n quy? su+' cu+o+`i mo'ng cha^n tay mi`nh sao la.i dden da`i nhu+ the^'.

DDo^`ng va('ng la(.ng. Tie^'ng e^'ch o^.p oa.p. Tie^'ng e^~nh u+o+ng ra^'t vang, ra^'t to\. Tie^'ng co^n tru`ng ri? ra('c.

Mu+a\.

Mu+a mie^n man.

To^i ca^`m dde`n pin, cha^n xe'o bu+`a le^n ca'c cha^n ra. a^?m u+o+'t. E^'ch co' nhie^`u, ddo+` dda^~n du+o+'i a'nh dde`n, chi? ca^`n ba('t va`o ro.\. Sa^'m se't no^? vang tro+`i\. Cho+'p loe' sa'ng. Vu~ tru. mo+? ra vo^ cu`ng vo^ ta^.n. Gio' a`o a`o, nghe nhu+ co' muo^n va`n ca'nh chim bay ddang vo^~ tre^n dda^`u\. Mo^.t ca?m gia'c kinh di. xa^m chie^'m toa`n tha^n khie^'n to^i bu?n ru?n. To^i ro~ ra`ng tha^'y co' mo^.t bo'ng hi`nh vi~ dda.i ddang lu+o+'t nhanh qua, ddang chuye^?n va^.n ma~nh lie^.t tre^n dda^`u\. To^i na(`m a'p xuo^'ng bo+` ra., ta^m tra.ng ba`ng hoa`ng, tho^?n thu+'c. To^i tin cha('c o+? lu+.c lu+o+.ng sie^u vie^.t be^n tre^n to^i kia, ddang chuye^?n va^.n ra^`m ro^. kia, tha^'u hie^?u ta^'t ca?, pha^n minh la('m, ra.ch ro`i, cha('c cha('n ba?o du+o+~ng ti'nh thie^.n trong ta^m linh con ngu+o+`i, co' kha? na(ng an u?i, a^u ye^'m dde^'n tu+`ng so^' pha^.n. DDie^`u a^'y khie^'n to^i an lo`ng.

Mu+a ngo+'t da^`n. To^i ddi qua khoa?nh ruo^.ng na`y, khoa?nh ruo^.ng kha'c. Bo.n e^'ch cu~ng bie^'n dda^u ma^'t. Thi?nh thoa?ng chi? tha^'y mo^.t con nha'i be'n pho'ng va`o theo ra.ch nu+o+'c. Tha^'p thoa'ng cha^n tro+`i phi'a vo`ng cung DDo^ng So+n a'nh lu+?a le lo'i\. To^i ca?m gia'c tha^'y mi`nh la.c hu+o+'ng. To^i kho^ng bie^'t ba^y gio+` la` ma^'y gio+` nhu+ng bo^~ng nhie^n nghe tha^'y tie^'ng ga` ke^u\. Tie^'ng ga` ke^u kha('c khoa?i, cha(?ng tri`nh tu+. gi`, khi ddo^? ho^`i, khi tie^'ng mo^.t. To^i ddi lu'c la^u cha(?ng tha^'y co' con e^'ch na`o, bo^~ng nhie^n nha^.n ra mi`nh dda~ la.c dde^'n ta^.n ra.ch so^ng Ca^'m lu'c na`o kho^ng bie^'t. Tre^n tro+`i, ddo+n ddo^.c mo^.t vi` sao Mai\.

Ma~i dde^'n ta^.n mo+` sa'ng to^i mo+'i la^`n ve^` dde^'n ri`a la`ng. Kho^ng khi' ra^'t sa.ch. La`ng que^ quen thuo^.c, ye^n ti~nh. Sau mu+a, quang ca?nh hie^.n le^n vu+`a ddo?m da'ng, vu+`a tinh khie^'t.

Qua nha` thi'm Nhung, to^i du+`ng la.i\. Ngo^i nha` nho? ne'p ven ddu+o+`ng. Phe^n lie^'p he' mo+?. Mo^.t bo'ng ngu+o+`i vo^.i va~ la'ch ra\. Ngu+o+`i a^'y tro^ng tru+o+'c tro^ng sau ro^`i vu.t cha.y nhanh vu't sau bu.i duo^'i\. Tro^.m cha(ng ? To^i ddi.nh ke^u le^n thi` nha^.n ra chu' Phu.ng. Mo^.t la't, Thi'm Nhung mo+? cu+?a bu+o+'c ra, ve? bi`nh tha?n, ma(.c bo^. va'y ngu? phong phanh. Thi'm Nhung ho+n ba mu+o+i tuo^?i, ngu+o+`i ca^n ddo^'i, xinh dde.p.

To^i xa'ch gio? e^'ch ddi sau chu' Phu.ng. DDe^'n cho^~ re~, chu' Phu.ng ngoa'i la.i tha^'y to^i. Chu' Phu.ng ho?i :"E^'ch co' nhie^`u kho^ng ?". To^i kho^ng tra? lo+`i. Chu' Phu.ng thoa'ng gia^.t mi`nh. Chu' ca(n va(.n :"Ma`y sao the^' ?". To^i bo^~ng tha^'y buo^`n da die^'t. To^i buo^`n cho thi'm Nhung, buo^`n cho chu' Phu.ng, cho o^ng gia'o Quy`. To^i buo^`n cho to^i\.

Chu' Phu.ng bo? ddi, ve? ba^'t ca^`n. To^i ve^`nha`. Ho'a ra cu~ng chi? co' khoa?ng hai chu.c con e^'ch. Chi. Ngu+~ ba?o :"Cha(?ng bo~. The^' ma` cu~ng ddi suo^'t dde^m". Me. to^i cu+o+`i :"Cha('c cu ca^.u vu+`a ba('t e^'ch, vu+`a ngu? ga^.t". Ca'i Minh su+?a soa.n dde^'n tru+o+`ng dde^? sinh hoa.t he`. No' ma(.c qua^`n pha(ng xanh, ao' tra('ng, dda^y la` bo^. die^.n nha^'t ma` no' chi? ma(.c trong di.p ho^.i he`. Ca'i Minh ghe' tai to^i ba?o :"Em bie^'t anh ddi dda^u ro^`i, nhu+ng em kho^ng no'i\. Kho^ng pha?i anh ddi ba('t e^'ch". Ca'i Minh cu+o+`i\. To^i nhi`n va`o ma('t no'. No' bie^'t. To^i dda^u ngo+` ra(`ng chi? va`i gio+` sau to^i dda~ pha?i kho'c no'. No' bie^'t, ddo+n gia?n vi` ga^`n nhu+ no' dda~ tra?i qua, tha^'u suo^'t. DDe^'n lu'c a^'y, lu'c no' che^'t, chi? co`n ho+n bo^'n gio+` nu+~a dde^? no' ddu`a co+.t va` ngo^. cho xong he^'t tha?y mo.i ddie^`u\.

Me. to^i ba?o :"Con mang ma^'y con e^'ch sang cho nha` ba'c gia'o Quy` nha('m ru+o+.u". To^i ba?o :"Va^ng". No'i xong ddi ta('m.

Me. to^i va` chi. Ngu+~ ra ddo^`ng gio+~ la.c. DDa^'y cu~ng la` co^ng vie^.c cu?a to^i buo^?i sa'ng.

To^i xa'ch xa^u e^'ch qua nha` o^ng gia'o Quy`. Qua nha` di` Lu+u tha^'y Quye^n go.i :"Anh gi` o+i". To^i ba?o :"To^i la` Nha^m. Ca'i Mi. dda^u ro^`i ?". Quye^n ba?o :"Mi. dde^'n tru+o+`ng. Anh ddi dda^u cho to^i ddi vo+'i".

Chu'ng to^i dde^'n nha` o^ng gia'o Quy`.

CHUYE^.N O^NG GIA'O QUY`

O^ng gia'o Quy` da.y ca^'p mo^.t, ti'nh thu+o+ng ngu+o+`i, hay ddo.c sa'ch tu+` nho?. Lo+'n le^n, cha me. ddi ho?i vo+. cho, o^ng gia'o Quy` ba?o :"Co^ ddu+`ng la^'y to^i ro^`i kho^? mo^.t ddo+`i". Ngu+o+`i kia ba?o :"Kho^? cu~ng la^'y". O^ng gia'o Quy` ba?o :"La^'y to^i thi` ddu+`ng so+. nghe`o la` mo^.t, ddu+`ng so+. nhu.c la` hai, ddu+`ng ghen tuo^ng la` ba, pha?i tro.ng lie^m si? la` bo^'n". Ngu+o+`i kia ba?o :"Bie^'t tro.ng lie^m si? thi` ba vie^.c tru+o+'c la` thu+o+`ng". Hai vo+. cho^`ng la^'y nhau a(n o+? ta^m dda('c. O^ng gia'o Quy` ve^` sau bi. dduo^?i vie^.c vi` da.y tre? con kho^ng chi.u da.y theo sa'ch gia'o khoa, cu+' tu.c ngu+~ ca dao ma` da.y\. Mo^.t la^`n ddi cha^'m thi o+? Ha?i Pho`ng, tha^'y co^ ga'i giang ho^` ddang bu.ng mang da. chu+?a kho^ng co' no+i sinh no+? thi` ddu+a ve^` la`m vo+. hai, vo+. ca? cu~ng cha(?ng no'i gi`, co`n ca^'p tie^`n cho dde^? la`m nha` rie^ng. Bie^'t vo+. hai phong ti`nh, va^~n hay ddi la.i vo+'i nhie^`u ngu+o+`i, o^ng gia'o Quy` cu~ng ma(.c, chi? ba?o :"Co^ ngu? vo+'i ai thi` nho+' ddo`i tie^`n, kho^ng co' tie^`n thi` la^'y tho'c hay la^'y lo+.n vi.t the^' na`o chu+' ddu+`ng ngu? kho^ng". Ca? la`ng cu+o+`i, o^ng gia'o Quy` cu~ng ma(.c. O^ng gia'o Quy` hay uo^'ng ru+o+.u, ru+o+.u va`o tho+ ra, co' nhie^`u ba`i nghe cu~ng ddu+o+.c.

O^ng gia'o Quy` o+? nha` mo^.t mi`nh, na(`m vo~ng ddo.c sa'ch. To^i va` Quye^n cha`o\. O^ng gia'o Quy` vo^.i nho?m da^.y pha nu+o+'c. Chu'ng to^i ngo^`i o+? cho~ng tre du+o+'i da`n thie^n ly'. O^ng gia'o ho?i Quye^n :"Co^ ho.c dda.i ho.c be^n My~ thi` lo+.i cho ai ?". Quye^n ba?o :"Lo+.i cho cha'u, cho gia ddi`nh, cho dda^'t nu+o+'c". O^ng gia'o Quy` cu+o+`i :"DDu+`ng nghi~ dde^'n lo+.i, nghi~ dde^'n lo+.i nho.c mi`nh".

Chu'ng to^i ngo^`i a(n khoai so. cha^'m muo^'i vu+`ng. O^ng gia'o Quy` ca^`m quye^?n sa'ch nhe't xuo^'ng chie^'u\. Quye^n ba?o :"Ba'c la`m the^' na't ma^'t sa'ch co`n gi` ?". O^ng gia'o Quy` cu+o+`i :"Na't thi` tho^i\. DDo.c sa'ch dde^? co' tri thu+'c. Co' tri thu+'c dde^? so^'ng ddo+`i mi`nh co' nghi~a".

Na('ng lo.c qua da`n hoa ra?i nhu+~ng ve^.t na('ng tre^n dda^'t. Ca? o^ng gia'o Quy`, ca? Quye^n, ca? to^i dde^`u cu`ng im la(.ng. To^i muo^'n ra ddo^`ng. Quye^n ba?o :"To^i ve^` la^`n na`y, ra^'t muo^'n co' mo^.t a^'n tu+o+.ng ddu'ng ve^` ddo^`ng que^\. Anh ddi dda^u cho to^i ddi vo+'i". To^i lu+o+~ng lu+.\. O^ng gia'o Quy` cu+o+`i :"Co^ a^'y la` dda`n ba`, sao la.i cho^'i tu+` dda`n ba` ddu+o+.c ?".

Chu'ng to^i cha`o o^ng Quy` ro^`i ra ddo^`ng. Quye^n ba?o :"Ca'nh ddo^`ng ro^.ng qua'\... Anh co' bie^'t ca'nh ddo^`ng ba('t dda^`u tu+` dda^u kho^ng ?".

To^i da^~n Quye^n ddi qua ca'nh ddo^`ng ma`u\. Quye^n ho?i :"Gia' no^ng pha^?m que^ anh na(m nay ta(ng gia?m the^' na`o ?". To^i ba?o :"Ta(ng 0,4%". Quye^n ba?o :"Che^'t tha^.t ! The^' ma` ha`ng co^ng nghie^.p ta(ng 2,2% . The^' gia' pha^n bo'n the^' na`o ?". To^i ba?o :"DDa.m ta(ng 1,6% , la^n ta(ng 1,4%". Quye^n ho?i :"Que^ anh co' du`ng ddie^.n kho^ng ?". To^i ba?o :"Kho^ng". Quye^n ba?o :"Gia' ddie^.n ta(ng 2,2%".

Khoa?ng 10 gio+` sa'ng la` khoa?ng tho+`i gian ddo^ng ngu+o+`i tre^n ddo^`ng, co' nhie^`u phu. nu+~, tre? em. Ho. la` nguo^`n lao ddo^.ng chi'nh. DDa`n o^ng que^ to^i phie^u lu+u, la.i nhie^`u a?o tu+o+?ng, ho. o^m a^'p u+o+'c mo+ la`m gia`u ne^n hay bo? ra ngoa`i tha`nh pho^' ti`m vie^.c, ddi buo^n ba'n. Cu~ng co' ngu+o+`i la(.n lo^.i va`o ta^.n mie^`n trong dda`o va`ng, dda`o ho^`ng ngo.c. Gia`u co' cha(?ng tha^'y dda^u nhu+ng khi ve^` la`ng, ti'nh ti`nh ho. ddo^?i kha'c, ho. tro+? ne^n nhu+~ng con thu' du+~ ddo^.c. Chu' Phu.ng la` ngu+o+`i nhu+ va^.y\.

CHUYE^.N CHU' PHU.NG

Nguye^~n Vie^'t Phu.ng, nha` nghe`o, ho.c he^'t ca^'p hai thi` tho^i ho.c. Phu.ng la`m nhie^`u nghe^` : tho+. ca`y, tho+. xa^y, tho+. mo^.c, dda'nh xe bo`... Na(m 20 tuo^?i Phu.ng ddi bo^. ddo^.i\. Ba na(m sau ve^` la`ng la^'y vo+.\. Vo+. ho+n Phu.ng bo^'n tuo^?i, dde? lie^`n ba na(m bo^'n ddu+'a con ga'i (la^`n thu+' ba vo+. dde? sinh ddo^i). Phu.ng quye^'t chi' la`m gia`u, ba'n ddo^` dda.c o+? nha` la^'y hai ddo^`ng ca^n va`ng gia('t lu+ng va`o mie^`n trong dda`o va`ng. Ba(.t ddi ho+n na(m cha(?ng co' tin tu+'c gi`, mo^.t ho^m lu` lu` tro+? ve^`, ngu+o+`i ngo+.m ga^`y nhu+ xa'c ve, ma(.t phu` nhu+ ca'i le^.nh. Phu.ng na(`m lie^.t giu+o+`ng, vo+. ta^`n ta?o thuo^'c thang nu+?a na(m tro+`i, nha` nghe`o la.i nghe`o the^m. Sau tra^.n o^'m, Phu.ng ti'nh ne^'t ddo^?i kha'c, co' la^`n che'm ngu+o+`i bi. thu+o+ng, da^n la`ng ai cu~ng so+.\. Cu~ng co' khi Phu.ng bo^~ng kho'c hu hu, cu+' cha('p tay la.y vo+. la.y con. Ve^` sau may bo^' me. vo+. chuye^?n ra tha`nh pho^' vo+'i ngu+o+`i con trai o+? nu+o+'c ngoa`i ve^`, cho kho^ng ngo^i nha` vo+'i ba sa`o vu+o+`n ne^n ddo+`i thay ddo^?i\. Vo+. Phu.ng la` ngu+o+`i tha'o va't, cha(n nuo^i gio?i, la.i co' nghe^` la`m dda^.u phu.\. Bo^'n ddu+'a con ga'i ddu+'a na`o cu~ng chi.u kho' giu'p me.\. Phu.ng o+? nha`, do.n cho mi`nh mo^.t mi`nh mo^.t buo^`ng, ca^'m vo+. con va`o\. Thi?nh thoa?ng, Phu.ng va^~n ddi la.i vo+'i thie^'m Nhung va` ma^'y ba` go'a na. do`ng. Vo+. con Phu.ng ho?i :"Sao anh cu+' xa la'nh chu'ng to^i ?". Phu.ng ba?o :"Ba'u gi` ma` o+? ga^`n tao\. Thi.t cu?a tao ra^'t ddo^.c. Ca('n va`o tao la` ca('n pha?i ba? cho'. Tao thu+o+ng me. con ma`y, muo^'n cho me. con ma`y trong sa.ch dda^'y tho^i".

To^i va` Quye^n ddi qua dda^'u dda^'t giu+~a ddo^`ng. O+? du+o+'i dda^'u dda^'t, nhu+~ng bu.i tha^`u da^`u, rau de^`n gai mo.c dda^`y\. Co' ca? nhu+~ng ca^y ngo^ ddo^`ng hoa ddo? la' xanh. Quye^n ho?i :"Sao go.i la` dda^'u dda^'t ?". To^i ba?o :"Nga`y xu+a, vua Ba Va`nh dda`o no+i na`y dde^? ddong qua^n nhu+ ta ddong tho'c". Quye^n ho?i :"Khoa?ng bao nhie^u ngu+o+`i ?". To^i ba?o :"Hai mu+o+i ngu+o+`i mo^.t ngu~, hai tra(m ngu+o+`i mo^.t co+". To^i va` Quye^n dde^'n khoa?nh ruo^.ng me. to^i va` chi. Ngu+~ ddang do+~ la.c. Nu+o+'c xa^m xa^'p luo^'ng, nha^'c ca^y la.c le^n la` ba^.t go^'c. Quye^n sa('n qua^`n, cu~ng lo^.i xuo^'ng bu+'t la.c. Quye^n ba?o :"Nha`n tha^.t". Me. to^i ba?o : "Co^ o+i, dda^'y la` co^ mo+'i chi? cu+o+~i ngu+.a xem hoa dda^'y tho^i\. Co^ thu+? ti'nh xem tu+` khi ha.t la.c gieo xuo^'ng luo^'ng na`y, dde^'n khi ke^'t ha.t me. con to^i va^'t va? la^'m la'p the^' na`o !". Chi. Ngu+~ vi' von :"Ai o+i bu+ng ba't co+m dda^`y\. De?o tho+m mo^.t ha.t dda('ng cay muo^n pha^`n".

To^i dda.p pha?i o^? de^'. La^'y cuo^'c bo+'i ra, ha`ng nghi`n con de^' dda^'t be'o nu'c ni'ch bo` nhung nhu'c. Me. to^i, chi. Ngu+~ bo? do+~ la.c ba('t de^'. Me. to^i xuy't xoa :"O^i chao, phu'c ddu+'c dda^`y nha` ro^`i ca'c con o+i !". Chi. Ngu+~ mu+`ng :"Ca'i nha` ta ro^`i gia`u nha^'t la`ng !".

Khoa?ng ga^`n tru+a, tha^'y o+? ddu+o+`ng Na(m co' dda'm ddo^ng ke^u la kho'c lo'c ddang cha.y\. Me. to^i tu+. du+ng nga~ chu'i xuo^'ng ruo^.ng, tha^'t thanh go.i to^i :"Nha^m o+i Nha^m". To^i va` chi. Ngu+~ so+. ha~i, tu+o+?ng me. to^i tru'ng gio'. Me. to^i ma(.t ta'i ddi, tay gio+ tru+o+'c ma(.t nhu+ so+` na('n ai\. Me. to^i go.i :"Nha^m o+i Nha^m. Sao em Minh con ma'u me dda^`y ngu+o+`i the^' na`y ?". Chi. Ngu+~ lay lay me. to^i :"U o+i u, sao u no'i go+? the^' ?".

Co' ma^'y ngu+o+`i tu+` dda'm ddo^ng tre^n ddu+o+`ng Na(m bo^~ng cha.y ta'ch ra, ba(ng qua ddo^`ng. Co' ai ga`o to tha?m thie^'t :"Ba` Hu`ng o+i (Hu`ng la` te^n bo^' to^i) mau ra ma` nha^.n xa'c con dda^y na`y". Anh Ngo.c to'c du+.ng ngu+o+.c, ca'i anh nha` tho+ ma` to^i dda~ ga(.p o+? ga chie^`u qua, cha.y o+? phi'a tru+o+'c. Anh no'i kho^ng ra ho+i, to^i nghe loa'ng thoa'ng, chi? bie^'t ra(`ng ca'i Minh em to^i va` ca'i Mi. con di` Lu+u dde`o nhau ddi ho.c ve^`, qua nga~ ba thi` bi. chie^'c o^to^ cho+? co^.t ddie^.n ca'n che^'t.

Me. to^i la(n lo^.n giu+~a ruo^.ng la.c ddang do+~ nham nho+?. Nhu+~ng con de^' dda^'t bay nhanh, bay mo^.t qua~ng la.i bo`, la.i ru'c dda^`u xuo^'ng bu`n. Chi. Ngu+~ ddu+'ng la(.ng, ma('t ngo+ nga^?n tha^'t tha^`n nhi`n ve^` da~y nu'i xa phi'a vo`ng cung DDo^ng So+n, tu+.a nhu+ kho^ng hie^?u sao bo^~ng du+ng tro+`i cao phu~ pha`ng dde^'n the^'.

Anh Ngo.c, to^i va` Quye^n cha.y ra ddu+o+`ng. Nu+o+'c ma('t to^i gia`n giu.a\. Ca'i Minh mo+'i 13 tuo^?i\. Ca'i Mi. mo+'i 13 tuo^?i\. To^i co`n chu+a ki.p la`m cho ca'i Mi. ca'i lo^`ng la^'y o^?i\. Co`n ca'i Minh em to^i, con be' ra^'t tha?o, no' suo^'t ddo+`i ma(.c qua^`n a'o va', no' bao gio+` cu~ng da`nh cho to^i nhu+~ng qua` ngon nha^'t.

Chie^'c xe ta?i cho+? ba ca^y co^.t ddie^.n ddo^? nghie^ng o+? be^n ve^. ddu+o+`ng. Ngu+o+`i ta du`ng ki'ch dde^? na^ng ba'nh xe, ti`m ca'ch ke'o xa'c ca'i Minh va` ca'i Mi. ra\. Ca'i Minh na(`m nghie^ng, ca'i Mi. na(`m sa^'p, dde` le^n nhau\. Chie^'c xe dda.p ru'm ro' be^n ca.nh.

To^i ddu+a tay le^n mie^.ng dde^? bi.t a^m thanh tho^?n thu+'c trong co^? cu+' tha^'y ba^.t ra\. To^i thu+o+ng ca'c em to^i qua'. Ra^'t ddo^ng nhu+~ng con ruo^`i bu quanh hai lo^~ mu~i ca'i Minh, ca'i Mi.\. Anh Ngo.c nha` tho+ kho^ng bie^'t la^'y o+? dda^u ra na('m hu+o+ng cu+' huo+ huo+ tru+o+'c ma(.t hai ddu+'a, kho'i hu+o+ng qua^?n la.i mo^.t cho^~ kho^ng bay le^n ddu+o+.c. To^i se~ kho^ng ke^? gi` ve^` ca'i che^'t cu?a ca'i Minh, ca'i Mi. nu+~a\. Chie^`u ho^m a^'y pha?i la`m dda'm ma cho hai em to^i\. Cu~ng gio^'ng nhu+ mo.i dda'm ma o+? la`ng, o+? dda^'y co' ra^'t nhie^`u nu+o+'c ma('t, nhie^`u lo+`i than va~n. To^i va` mo^.t thanh nie^n trong la`ng ca'ng di` Lu+u ra ta^.n ngoa`i ddo^`ng ro^`i la.i ca'ng ve^`. Quye^n cu~ng ddi theo\. Anh Ngo.c co' la`m ba`i tho+ ve^` su+. vie^.c na`y\. To^i kho^ng hie^?u sao anh la`m tho+ ddu+o+.c o+? trong hoa`n ca?nh nha^~n ta^m nhu+ the^'.

Chie^`u ho^m sau to^i ddu+a Quye^n ra ga\. Di` Lu+u no'i ma~i nhu+ng Quye^n cu+' na(`ng na(.c ddo`i ve^`. Chu'ng to^i ddi theo con ddu+o+`ng dda^'t men be^n ri`a la`ng qua dda^`m sen ro^`i do.c bo+` mu+o+ng ngu+o+.c ve^` huye^.n ly.\. Qua dda^`m sen chu'ng to^i ngo^`i nghi~. Quye^n ba?o :"To^i o+? dda^y ba nga`y ma` sao da`i qua'".

Ga chie^`u huye^.n ly. va('ng ve?. Va^~n chi? co' khoa?ng ho+n chu.c ngu+o+`i ddu+'ng o+? sa^n ga ddo+.i ta`u\. Va(?ng la.i tie^'ng ca't-xe't nha` na`o ddang mo+?. Ta`u va`o ga\. Ha`nh kha'ch la^`n lu+o+.t le^n ta`u\. Ma^'y tha^`y co^ gia'o ca^'p ba tru+o+`ng huye^.n. Bo^. ddo^.i\. Ma^'y ngu+o+`i buo^n chuye^'n. Mo^.t thanh nie^n ddeo ki'nh tra('ng, tay xa'ch va li\. Hai ca(.p vo+. cho^`ng gia`. Quye^n.

Quye^n ba?o :"Anh gi` o+i ! To^i ddi nhe' ! Ca'm o+n anh dda~ ddi tie^~n to^i".

To^i ddu+'ng o+? sa^n ga ra^'t la^u\. Ta`u ddi khua^'t. To^i linh ca?m tha^'y kho^ng bao gio+` co`n ga(.p Quye^n nu+~a\.

To^i qua cu+?a soa't ve' ve^` la`ng. Nhi`n phi'a tru+o+'c chi? tha^'y mo^.t ve^.t xanh nho^ tre^n ddo^`ng va`ng, xa mo+` la` vo`ng cung DDo^ng So+n. O+? dda^'y to^i co' ra^'t nhie^`u thu+o+ng nho+'.

Nga`y mai tro+`i na('ng hay mu+a ? Thu+.c ra ba^y gio+` vo+'i to^i, tro+`i na('ng hay mu+a tha?y dde^`u vo^ nghi~a\. To^i la` Nha^m. Nga`y mai to^i 17 tuo^?i\. Co' pha?i dda^'y la` tuo^?i dde.p nha^'t ddo+`i ngu+o+`i ta kho^ng ?


........