Anh Pha?i So^'ng
-- Kha'i Hu+ngre^n dde^ Ye^n Phu. mo^.t buo^?i chie^`u mu`a ha.\.

Nu+o+'c so^ng Nhi. Ha` mo+'i ba('t dda^`u le^n to, cuo^`n cuo^.n cha?y, tu+o+?ng muo^'n lo^i pha(ng ca'i cu` lao o+? giu+~a so^ng ddi\.

Theo do`ng nu+o+'c ddo? lo+` ddo+`, nhu+~ng tha^n ca^y, nhu+~ng ca`nh kho^ tu+` ru+`ng ve^` no^?i le^`nh be^`nh, nhu+ mo^.t da~y thuye^`n nho? lie^n tie^'p cha.y tha^.t nhanh to+'i mo^.t no+i kho^ng bo+` kho^ng be^'n.

DDu+'ng tre^n dde^, ba'c pho' ne^` Thu+'c ddu+a ma('t tro^ng theo nhu+~ng khu'c go^~ a^'y to? y' the`m muo^'n, ro^`i quay la.i, dda(m dda(m nhi`n vo+., ho?i tha^`m y' kie^'n. Ngu+o+`i vo+., nga('m so^ng, nga('m tro+`i, la('c dda^`u tho+? da`i, no'i:

-- Gio' to qua', ma` dda'm ma^y dden kia o+? cha^n tro+`i ddu`n le^n mau la('m. Mu+a dde^'n no+i ma^'t, mi`nh a. !

Ngu+o+`i cho^`ng cu~ng tho+? da`i, ddi lu+~ng thu+~ng. Ro^`i bo^~ng du+`ng la.i, ho?i vo+.:

-- Mi`nh tho^?i co+m chu+a ?

Vo+. buo^`n ra^`u dda'p:

-- DDa~. Nhu+ng chi? ddu? co+m cho hai con a(n bu+~a chie^`u ho^m nay\.

Hai vo+. cho^`ng la.i im la(.ng nhi`n nhau\... Ro^`i hi`nh nhu+ cu`ng bi. mo^.t va^.t, mo^.t ddi.nh kie^'n no' tho^i mie^n, no' kie^`m a'p, hai ngu+o+`i dde^`u quay la.i phi'a so^ng. Nhu+~ng tha^n ca^y va^~n pha(ng pha(ng tro^i giu+~a do`ng nu+o+'c ddo?.

Cho^`ng mi?m cu+o+`i, ca'i cu+o+`i vo+ va^?n, ba?o vo+.:

-- Lie^`u !

Vo+. la('c dda^`u kho^ng no'i\. Cho^`ng ho?i:

-- Mi`nh dda~ dde^'n nha` ba` Ky' chu+a ?

-- DDa~.

-- The^' na`o ?

-- Kho^ng a(n thua\. Ba` a^'y ba?o co' ddem cu?i vo+'t dde^'n, ba` a^'y mo+'i giao tie^`n. Ba` a^'y kho^ng cho vay tru+o+'c.

-- The^' a` ?

Hai chu+~ "the^' a`" ra('n ro?i nhu+ hai nha't bay cuo^'i cu`ng go~ xuo^'ng vie^n ga.ch dda(.t tre^n tu+o+`ng ddu+o+ng xa^y. Thu+'c qua? quye^'t sa('p thi ha`nh mo^.t vie^.c phi thu+o+`ng, quay la.i ba?o vo+.:

-- Na`y ! Mi`nh ve^` nha`, tro^ng coi tha(`ng Bo`.

-- DDa~ co' ca'i Nho+'n, ca'i Be' cho+i vo+'i no' ro^`i\.

-- Nhu+ng mi`nh ve^` thi` va^~n ho+n, ca'i Nho+'n no' mo+'i le^n na(m, no' tro^ng nom sao no^?i hai em no'.

-- Va^.y thi` to^i ve^`... Nhu+ng mi`nh cu~ng ve^` chu+' ddu+'ng dda^y la`m gi` ?

-- DDu+o+.c, cu+' ve^` tru+o+'c ddi, to^i ve^` sau\.

Vo+. Thu+'c ngoan ngoa~n, ve^` la`ng Ye^n Phu.\.


o0o0o0o


To+'i nha`, gian nha` lu.p xu.p, a^?m tha^'p, to^'i ta(m, chi. pho' Thu+'c ddu+'ng o+? ngu+o+~ng cu+?a, nga('m ca'i ca?nh nghe`o kho' ma` ddau lo`ng.

Lu'c nhu'c tre^n pha?n go^~ kho^ng chie^'u, ba ddu+'a con ddang cu`ng kho'c lo'c go.i bu\. Tha(`ng Bo` ke^u ga`o ddo`i bu'. Tu+` tru+a dde^'n gio+`, no' chu+a ddu+o+.c ti' gi` va`o bu.ng.

Ca'i Nho+'n vo^~ em kho^ng ni'n cu~ng me^'u ma'o, luo^n mo^`m ba?o ca'i Be':

-- Ma`y ddi ti`m bu ve^` dde^? cho em no' bu'.

Nhu+ng ca'i Be' kho^ng chi.u ddi, na(`m la(n ra pha?n vu+`a chu+o+?i vu+`a ke^u\.

Chi. pho' Thu+'c vo^.i cha.y la.i a(~m con, no'i nu+.ng:

-- Nao o^i ! To^i ddi ma~i dde^? con to^i ddo'i, con to^i kho'c.

Ro^`i chi. ngo^`i xuo^'ng pha?n cho con bu'. Song tha(`ng Bo`, y' chu+`ng bu' ma~i kho^ng tha^'y su+~a, ne^n mo^`m no' la.i nha? vu' me. no' ra ma` ga`o kho'c to ho+n tru+o+'c.

Chi. Thu+'c tho+? da`i, hai gio.t le^. long lanh trong ca(.p ma('t dden qua^`ng. Chi. ddu+'ng da^.y, vu+`a ddi vu+`a ha't ru con. Ro^`i la.i no'i nu+.ng:

-- Nao o^i ! To^i cha? co' gi` a(n, he^'t ca? su+~a cho con to^i bu' !

Mo^.t lu'c tha(`ng be' vi` me^.t qua', la(.ng thie^'p ddi\. Hai ddu+'a chi., ngu+o+`i me. dda~ dduo^?i ra ddu+o+`ng cho+i dde^? ddu+o+.c ye^n ti~nh cho em chu'ng no' ngu?.

Chi. Thu+'c la(?ng la(.ng ngo^`i o^n la.i cuo^.c ddo+`i dda~ qua\. Bo^. o'c cha^'t pha't cu?a chi. nha` que^ gia?n di., kho^ng tu+`ng bie^'t tu+o+?ng tu+o+.ng, kho^ng tu+`ng bie^'t xe^'p dda(.t tri' nho+' cho co' thu+' tu+.\. Nhu+~ng ddie^`u chi. nho+' la.i chen chu'c nhau ho^~n ddo^.n hie^.n ra nhu+ nhu+~ng hi`nh ngu+o+`i va^.t tre^n mo^.t ta^'m a?nh chu.p. Mo^.t ddie^`u cha('c cha('n, chi. ta nho+' ra mo^.t ca'ch ra`nh ma.ch, la` chu+a bao gio+` ddu+o+.c hu+o+?ng chu't sung su+o+'ng thu+ nha`n nhu+ nhu+~ng ngu+o+`i gia`u co'.

Na(m mu+o+`i hai, mu+o+`i ba, ca'i ddi~ La.c, te^n tu.c chi. pho' Thu+'c, xua^'t tha^n la`m phu ho^`. Ca'i ddo+`i chi., na`o co' chi la.\. Nga`y la.i nga`y, tha'ng la.i tha'ng, na(m la.i na(m...

Na(m chi. mu+o+`i ba?y, mo^.t la^`n cu`ng anh pho' Thu+'c cu`ng la`m mo^.t no+i, chi. la`m phu ho^`, anh pho' ngo~a\. Ca^u no'i ddu`a ddi, ca^u no'i ddu`a la.i, ro^`i hai ngu+o+`i ye^u nhau, ro^`i hai ngu+o+`i la^'y nhau\.

Na(m na(m ro`ng trong gian nha` lu.p su.p a^?m tha^'p, to^'i ta(m o+? cha^n dde^ Ye^n Phu., kho^ng co' mo^.t su+. gi` e^m dde^`m dda'ng ghi che'p va` hai ca'i ddo+`i tro^'ng ro^~ng cu?a hai con ngu+o+`i kho^'n na.n, ca`ng kho^'n na.n khi ho. dda~ dde? luo^n ba na(m ba ddu+'a con.

La.i the^m ga(.p buo^?i kho' kha(n, vie^.c i't, co^ng ha., khie^'n hai vo+. cho^`ng loay hoay, cha^.t va^.t suo^'t nga`y na`y sang nga`y kha'c va^~n kho^ng ddu? nuo^i tha^n, nuo^i con.

Bo^~ng mu`a nu+o+'c ma(.n na(m ngoa'i, ba'c pho' Thu+'c nghi~ ra ddu+o+.c mo^.t ca'ch sinh nhai mo+'i\. Ba'c vay tie^`n mua mo^.t chie^'c thuye^`n nan, ro^`i hai vo+. cho^`ng nga`y nga`y cho+? ra giu+~a do`ng so^ng vo+'t cu?i\. Hai tha'ng sau, ba'c tra? xong no+., la.i kie^'m ddu+o+.c tie^`n a(n tie^u thu+`a tha?i\.

Vi` the^' na(m nay tu'ng ddo'i, vo+. cho^`ng ba'c chi? mong cho'ng to+'i nga`y co' nu+o+'c to\.

Thi` ho^m qua, ca'i a(n, tro+`i ba('t dda^`u ddu+a dde^'n cho gia ddi`nh ba'c.

Nghi~ dde^'n ddo', La.c mi?m cu+o+`i, se se~ dda(.t con na(`m ye^n tre^n ca'i ta~, ro^`i ro'n re'n bu+o+'c ra ngoa`i, le^n dde^, hi`nh nhu+ qua? quye^'t la`m mo^.t vie^.c gi`.


o0o0o0o


Ra to+'i dde^, La.c kho^ng tha^'y cho^`ng dda^u\.

Gio' va^~n to, vu` vu` ga^`m the't du+~ do^.i va` nu+o+'c va^~n ma.nh, re'o a^`m a^`m cha?y quanh nhu+ tha'c. La.c ngu+o+'c ma('t nhi`n tro+`i; da tro+`i mo^.t ma`u dden sa^~m.

Chi. ddu+'ng nga^~m nghi~, ta` a'o bay ke^u pha^`n pha^.t nhu+ tie^'ng so'ng vo^~ ma.nh va`o bo+`. Bo^~ng trong lo`ng na^?y ra mo^.t y' tu+o+?ng, khie^'n chi. hoa?ng ho^'t cha.y vu.t xuo^'ng phi'a dde^ be^n so^ng.

To+'i cho^~ buo^.c thuye^`n, mo^.t chie^'c thuye^`n nan, La.c tha^'y cho^`ng ddu+o+ng ra su+'c ni'u la.i ca'i gu't la.t. Chi. ye^n la(.ng dda(m dda(m ddu+'ng nga('m ddo+.i khi cho^`ng la`m xong co^ng vie^.c, mo+'i bu+o+'c va`o thuye^`n ho?i:

-- Mi`nh ddi.nh ddi dda^u ?

Thu+'c tru+`ng ma('t nhi`n vo+., ca^'t tie^'ng ga('t:

-- Sao kho^ng o+? nha` vo+'i con ?

La.c so+. ha~i a^'p u'ng:

-- Con... no' ngu?.

-- Nhu+ng mi`nh ra dda^y la`m gi` ?

-- Nhu+ng mi`nh ddi.nh ddem thuye^`n ddi dda^u ?

-- Mi`nh ho?i la`m gi` ? DDi ve^` !

La.c bu+ng ma(.t kho'c. Thu+'c ca?m ddo^.ng:

-- Sao mi`nh kho'c ?

-- Vi` anh ddi.nh ddi vo+'t cu?i mo^.t mi`nh, kho^ng cho to^i ddi\.

Thu+'c nga^~m nghi~, nhi`n tro+`i, nhi`n nu+o+'c, ro^`i ba?o vo+.:

-- Mi`nh kho^ng ddi ddu+o+.c... nguy hie^?m la('m.

La.c cu+o+`i:

-- Nguy hie^?m tho+`i nguy hie^?m ca?... Nhu+ng kho^ng so+., em bie^'t bo+i\.

-- DDu+o+.c !

Tie^'ng "ddu+o+.c" la.nh lu`ng, La.c nghe ru`ng mi`nh. Gio' tho^?i va^~n ma.nh, nu+o+'c cha?y va^~n du+~, tro+`i mo^~i lu'c mo^.t dden. Thu+'c ho?i:

-- Mi`nh so+. ?

-- Kho^ng.

Hai vo+. cho^`ng ba('t dda^`u ddu+a thuye^`n ra giu+~a do`ng, cho^`ng la'i, vo+. bo+i\. Co^' cho^'ng la.i su+'c nu+o+'c, cho^`ng cho mu~i thuye^`n quay ve^` phi'a thu+o+.ng du, nhu+ng thuye^`n va^~n bi. tro^i pha(ng xuo^'ng phi'a du+o+'i, khi nho^, khi chi`m, khi a^?n, khi hie^.n tre^n la`n nu+o+'c phu` sa, nhu+ chie^'c la' tre kho^ no^?i trong vu~ng ma'u, nhu+ con muo^~i ma('t che^'t dduo^'i trong nghie^n son.

Nhu+ng nu+?a gio+` sau, thuye^`n cu~ng to+'i ddu+o+.c giu+~a do`ng. Cho^`ng giu+~ ghi` la'i, vo+. vo+'t cu?i\.

Cha(?ng bao la^u thuye^`n dda~ ga^`n dda^`y, va` vo+. cho^`ng sa('p su+?a quay tro+? va`o bo+` thi` tro+`i ddo^? mu+a\... Ro^`i cho+'p nhoa'ng nhu+ xe' ma^y dden, ro^`i sa^'m se't nhu+ tro+`i long dda^'t lo+?\.

Chie^'c thuye^`n nan nho?, dda^`y nu+o+'c, na(.ng tri~u\.

Hai ngu+o+`i co^' bo+i nhu+ng va^~n bi. su+'c nu+o+'c ke'o pha(ng ddi\...

Bo^~ng hai tie^'ng ke^u cu`ng mo^.t lu'c:

-- Tro+`i o+i !

Thuye^`n dda~ chi`m. Nhu+~ng khu'c cu?i vo+'t ddu+o+.c dda~ nha^.p bo.n cu~ va` la.nh lu`ng tro^i ddi, lo^i theo ca? chie^'c thuye^`n nan la^.t sa^'p...

Cho^`ng ho?i vo+.:

-- Mi`nh lie^.u bo+i ddu+o+.c dde^'n bo+` kho^ng ?

Vo+. qua? quye^'t:

-- DDu+o+.c !

-- Theo do`ng nu+o+'c ma` bo+i\... Go^'i le^n so'ng !

-- DDu+o+.c ! Ma(.c em !

Mu+a va^~n to, sa^'p cho+'p va^~n du+~. Hai ngu+o+`i tu+o+?ng mi`nh so^'ng trong vu+.c sa^u tha(?m. Mo^.t lu'c sau, Thu+'c tha^'y vo+. dda~ dduo^'i su+'c, lie^`n bo+i la.i ga^`n ho?i :

-- The^' na`o ?

-- DDu+o+.c ! Ma(.c em !

Vo+. vu+`a no'i buo^ng lo+`i thi` ca'i dda^`u chi`m li?m. Co^' he^'t su+'c bi`nh sinh, na`ng mo+'i ngoi le^n ddu+o+.c ma(.t nu+o+'c. Cho^`ng vo^.i va`ng dde^'n cu+'u\. Ro^`i mo^.t tay xo^'c vo+. mo^.t tay bo+i\. Vo+. mi?m cu+o+`i, a^u ye^'m nhi`n cho^`ng. Cho^`ng cu~ng mi?m cu+o+`i\. Mo^.t lu'c, Thu+'c ke^u:

-- Mo?i la('m ro^`i, mi`nh vi.n va`o to^i, dde^? to^i bo+i ! To^i kho^ng xo^'c no^?i ddu+o+.c mi`nh nu+~a\.

Ma^'y phu't sau, cho^`ng nghe chu+`ng ca`ng mo?i, hai ca'nh ta ra~ ro+`i\. Vo+. khe~ ho?i:

-- Co' bo+i ddu+o+.c nu+~a kho^ng ?

-- Kho^ng bie^'t. Nhu+ng mo^.t mi`nh thi` cha('c ddu+o+.c.

-- Em buo^ng ra cho mi`nh va`o nhe' ?

Cho^`ng cu+o+`i:

-- Kho^ng ! Cu`ng che^'t ca?\.

Mo^.t la't -- mo^.t la't nhu+ng La.c coi la^u ba(`ng mo^.t nga`y -- cho^`ng la.i ho?i:

-- La.c o+i ? Lie^.u co' co^' bo+i ddu+o+.c nu+~a kho^ng ?

-- Kho^ng ?... Sao !

-- Kho^ng. Tho^i dda`nh che^'t ca? ddo^i\.

Bo^~ng La.c rung khe~ no'i:

-- Tha(`ng Bo` ! Ca'i Nho+'n ! Ca'i Be' ! ... Kho^ng ? ... Anh pha?i so^'ng !

Thu+'c bo^~ng nhe. ha(?n ddi\. Ca'i va^.t na(.ng kho^ng tha^'y ba'm va`o mi`nh nu+~a\. Thi` ra La.c nghi~ dde^'n con dda~ la(?ng la(.ng buo^ng tay ra dde^? mi`nh xuo^'ng dda'y so^ng, cho cho^`ng ddu? su+'c bo+i va`o bo+`.


o0o0o0o


DDe`n ddie^.n sa'ng ru+.c xuo^'ng bo+` so^ng. Gio' dda~ im, so'ng dda~ la(.ng. Mo^.t ngu+o+`i dda`n o^ng be^' mo^.t ddu+'a con trai ngo^`i kho'c. Hai ddu+'a con ga'i nho? ddu+'ng be^n ca.nh. DDo' la` gia ddi`nh ba'c pho' Thu+'c ra bo+` so^ng tu+` bie^.t la^`n cuo^'i cu`ng linh ho^`n ke? dda~ hy sinh vi` lo`ng thu+o+ng con.

Trong ca?nh bao la, nu+o+'c so^ng va^~n la~nh dda.m cha?y xuo^i do`ng.

Ta`i Lie^.u Tham Kha?o

Courtesy Anh Nguye^~n Le^ Quo^'c Anh