ЄT Й
-- Phan Th Vng Anh


nh ph li v ng ng vo hng xe, v ci xe than dng li mt cch kh nhc, t xe m ra xc xch, th xung hai a con gi r ri nh hai con bi i. Hai bn b l rng cao su u thng tp, quy c m hoang s trong tri xm t ; tr߾c, sau, ߶ng nha un dc, ti v H nhn nhau bi ri: "Sao mi n m bun th ny ?"

Hai a i gia l cao su, vng lng v trn trt, H ch ln cao: "Mng rng ka !", ri ch vo gc cy: "Chn ng m ka !" xong nhn ti thm d, xem th may ra my ci vt vnh l lng y c th lm ti vui ln chng. Ti cha tng c mt ma h vui, h no cng au m, hoc khng th nhn tnh nhn ngi b, m ch yu l nhn tinh nhn ngi b. Ь bun, ti l vi vic, khi th hc ct giy, ta tt nhng nt tranh bng ci ko to c; khi th cng mt m bn i su tm cc qun cafe v ngi qun no cng thy bun...H nm nay, mt chuyn hiu lm vt vnh, v Tuyn bin mt, ti hiu rng ch l mt ci c v ng߶i ta i ch v ng߶i ta chn, vy nn ti nm nh, li mt chng tp ch c ra xem, va xem va ng vt v, chn nn. H bo: "My thm qu, xem tao ny, tao c bun u nn tao mp !". Ti c߶i, n mp tht, mt khng mt np nhn, mt khng mt qung thm mt ng... Ri n c߶i: " Sui Tre, nh cu tao, ma ny chm chm cn nhiu lm !..."

2. C v߶n chm chm no u, nh cu H nm c c trn mt khu t khng bit nn gi l i hay u. Mt ngi nh kiu Ty quch t bn, quanh nh, c mc m ߾t, bun thm. Vi a tr con trng cng u oi nh cnh vt, ngi trn thnh xi mng b n߾c, dng my cnh cy ng ngoy xung mt t... Thy H, bn n nhy xung, ri nm nu, ri hi han: "M u, b u ?"... m ; cn ti, hon ton dng dng, ti ch mun c ngay mt ci gi߶ng ng !

Trong nh y tr con. a no cng lem nhem, t߷ng chng nh t ngm vo c da tht chng. Cm chiu, c nh quy qun li nghim tc, my a b lu lu ku ln: "Nht con u en ka, cnh bt canh ka !"... H trn an ti: "ng s, con ny khng bn, khng cn". C nh nhn ti c v hi ng nghnh ri li tip tc n, ch mt ng߶i, mt ch tc di, tha tht, vng hoe, mt thut ra; ch bung bt a, nhn ti chm ch v c߶i, c߶i mi. M Hai t bt vo tay ch, v ch n, chm ri, c v n cho m vui lng, vy thi, cn cng vic chnh lc ny l phi nhn ti, nhn ci a s ging u en hin lnh kia, v c߶i. H thm th: "Ch Hai , n i !", ri n ngc nhin hi: "Hoi u ?". Cu m thn nhin: "N i chi ri !".

3. Bn tr con vc b c c nga ra, ging gii: " y ti chng c ch no i, ma na, bn lm...Sng mai em dn xung v߶n mua su ring... My ch chi c nga khng ?" V c hai ng߶i mt mu nga m m m ln nhau. H trm ngm tr߾c bn c: "Bn ny hiu chin lm, mnh mun v chung cng khng c. Tao vi my i th ny nh, l ch yu, ng cho a no qua !". Ri rnh rp nhau, tr con cay c hn di, ng߶i ln mu m, ri la ht m , gi߶ng chiu run bn bt... Ti da lng vo ci bn my may k u gi߶ng, thy ch Hai ng t lc no, tc xo, ming vn c߶i c߶i, mt ngy ng v hn. Ti bo: "Ngi xung gi߶ng ny, ch Hai, ng chi cho mi !". Khng ni ting no, ch vut ve cnh bn, ng ngn... H li ht ln: "Con Tho sp v chung ri, b m ri !", th l hunh huch ui theo con nga ca Tho, nhng cc x ngu vi vng tung ln, ri xung, bn tr con li rn r...

C vy n m, ma ngoi kia r rch, u en rt xung bn c, ti quay li, v tnh tm thy ch Hai, v hong s. Trong nh n n-ng xanh xao khut bng, mt khun mt bin dng, n di ra k l, u un nh chm trong mt cn au dai dng. Ti bm tay H: "Ch Hai ka !". H ng߾c ln nhn ri bnh thn bo ti: "Ti ti mnh vui qu !", quay li, ch bin mt, nh ma, v ti khng cn tm tr u m chn ߶ng m vi my con nga na.

4. Vn c kt thc trong nhng ci ngp di, nhng bng dng tr con, ng߶i ln nghing ng da nha H bo: "Khng c tin l khng thng ni"... Bn tr hi: "Hai ch ng u ?". "Cho tao ci gi߶ng cnh ca s, khng cn gi, vi mt ly n߾c na chng tnh dy tao ung". Ri hai a ta thnh ca nhn xung khong t dng dc m o ngoi kia. Ma tnh v tri lnh lo, cy l th n߾c lp p theo mi trn gi, ti cht tht lng m ngh n Tuyn, gi ny hn ang ng, mt xch my di khp li, ci mt lun hn di ngoo qua mt bn gi, v ti thy bun c߶.. Cht H lm bm: "V tnh !". Ti hi: "Ci g ?". N ch v mt gc cy gn b n߾c: "Ch Hai !". Chi Hai ngi y, mt ci bng thng ut nh mt khc cy trng c v ngy ng, bim ha hn l u un hay m mng. Ti hi H: "Lu cha ? V ai vy ?". N c߶i rui: "My nm! Thng cha no lm bn bnh vin, khng bit. M cng khng hn v tnh hon ton, xa kia b cng tng tng ri, ci ng qu kia ch l ci c thi..." Ti c߶i: "Tng tng m cng c ng߶i yu sao ?" H ph c߶i: "Yu hi n B ln khm bnh, m ng, cn ng c bit ch Hai tao l ai u !"... th l in tht, in c sn ! Ti thy bun c߶i, tr߾c y ti vn quen vi hnh nh nhng thiu n tht tnh xinh p ca tiu thuyt, u i hoa chng hn, qun o vn sch s, i lang thang v vn gia nhng hng cy, li sau lng nhng chuyn tnh p nh truyn thuyt. Cn ch Hai ca H, mt mi tnh "c m", mt g߽ng mt di ngy di, mt dng ngi thng gia mt m min ng, trong ting cn trng r r chn i !

...H khp hai cnh ca s m ߾t li: "Ng i, mai cn ra ry !". "C gi ch Hai vo khng ?". "Khng, hi na t ch vo, my ng i !". Ti chui vo mn, chn chiu nng mi n߾c i, n߾c ri tr con m sng nh ra trong m, tht kh ng. H cng vy, n xoay x nh con my ln, gi lng, gi c: "C kin". Ca ln vn m h, gi la vo lnh tot, ti lay H: "Sao khng ai gi ch vo, cm lnh cht ?". "Gi th khng vo, m khng ai mun nhc n ch Hai". "Cu m my khng th߽ng ch sao ?". H th tho: "D nhin cu tao khng th߽ng, m tao th߽ng nhng ngng, m chn na. Ch Hai l "k vt" ca mi tnh u , cu tao ly v sau ny mi v l, m qu tht, t߷ng ci k vt y n lng mn ra lm sao, cui cng li ti ra ci ca ny !" Ri H c߶i, kht kht mi c v rt vnh vo, b trn...

Ti khng thch ci li k v nhng ngc ngch ti tm ca gia nh mt cch lnh lng nh H. T nhin ti s, ti quay mt vo t߶ng, nghe bn ngoi ro rt l, bit u s c lc H k li chuyn khng hay ca ti cho mt ng߶i bn thn khc nghe, ri cng kht kht mi diu ct nh m nay ?

5. Chng ti tnh gic v qua ca s, nng chiu vo thng mt. Ngoi kia, mt ging chim g lo cho, ku ch khng phi l ht. Gi߶ng bn kia, mt a con gi l, u mi gi, mt p v ngang tng nh tc nga cho ch Hai. H hi: "My i u by gi mi v vy Hoi ?", n a: "i nga !" ri hi li: "Hai ch n xi nha ! n i ri i v߶n chi !" H r tai ti: "Hoi, em tao, quy lm !". "N hc lp my ri ? ", ti hi, "ang i kt qu rt i hc ! N m hc g ! B khng h !". Ti li lic nhn Hoi, n cng nhn ti, c߶i vui v, nh mun ni: "Thi ti bit tng cc ch ang thm th ci g ri ! M u c sao, phi khng ?". Ch Hai ngi d߾i chn gi߶ng, mt vn l , ming c߶i c߶i, thnh thong ku ln: "i, au ! Nh au qu !". Hoi n vai ch "Im ti tt li no!", ri n bo: "chng no em c tc bc ti phin ch Hai nh cho em nha !". Ti nm, nhn tc Hoi en nhnh che na mt, na mt cn li trng nh ngc vi mt rp, ming ngang, p nh nhng hnh qung co trang ha bo n߾c ngo.. m ngh: "Щp th ny lm sao gi ni !"

...C l ko nhau vo r Tri cht m u, ߶ng i lc ln dc, lc xung dc... n mt. Hoi khoc tay ch Hai i cnh H v ti, my a em ru rt sau lng, bn n gi: "Xung ry ng Ct nha ch Hoi !". Hoi gii thch cho chng ti: "Vo ry ng Ct l thoi mi nht, va bn va ch..", ri n da vo ng߶i ch Hai, c߶i: "Mt em c ry, cho ch Hai coi vic bn tri cy, nha ! Bn c khng ?" Ch Hai c߶i, ng ngn: "c". My a tr con ku ln: "Tri ! Ai dm cho b chung, thy b, ai dm mua m bn !". Ti git mnh, thm trch sao bn tr con m c ming. Hoi cng va quay li, n ht tc ra sau, khng c v g l gin d: "Khng vi ti my th vi tao!", ri li ng vo ch Hai, cp cht tay ch hn, n hi: "B chu v vi ti khng ?", ch Hai li n c߶i: "Chu".

Vo n ry th tri ma. C l chy vo mt cn nh lp xp, trong nh ngo ngt mi su ring, mt ng gi ct tay ang ht thuc lo lc xc, nhn ti ti, ni: "Mi sng m ma h ti by!". Trn ci vng mc cho gc nh mt anh chng mt mt m, c v nh mi tp ria, ang nm. Thy Hoi vo, anh ta ngi bt dy, lng tng nh߶ng vng. Hoi "" mt ci ri lic anh: "Ch nht m khng i chi sao ng ?". "C ai u m i". Hoi gii thiu vi ti ti: "Anh L߽ng, bc s bnh vin cng ty". Bn tr con li nhao nhao vi ti: "Cng ty cao su gn nh !"... Ma tnh, ng Ct v dc anh bc s: "Tnh ri ka! i l khng li ma !", anh chng n gc nh, xch mt ci ti to y chm chm, gii thch: "Ng߶i nh anh d߾i Saigon ln ! Anh v nha !". Hoi li "", lic anh: "V sao, vy thi sao ?". Anh bc s hiu ra, c߶i: "Em thch g, la i !". Hoi bo: "Cho ch Hai la su ring !", v chi Hai tnh ngay vo gc nh la tri, anh bc s sung s߾ng tr tin cho ng߶i p, l tr con lem nhem ng c߶i rng r, ngh rng phe ta k ny th l thng to.

Loanh quanh trong v߶n mt cht, tri li ma, ln ny ma dai dng, tri sng n߾c, my a b sau khi n chm chm mi ming, i: "V lun i ch Hoi, khng tnh u !". H cng nhn ti: "V lun nha !". Hoi nhn tri, ߾c lng, ri "". N bo ng Ct: "Bc cho con mn ci o ma, con a ch con v, lt hi con em qua." ng Ct ch ln vch: "C tm ni-lng vi ci nn thi, tao khng c o !" Hoi c߶i: "Tt ri !", xong gi: "Ch Hai li y !". N i nn cho ch, chong tm ni-lng qua vai ri buc li bng ci nt to t߾ng c, n ra lnh: "a chn ra y ti sn qun cho khng t !", ri dn: "i t t thi nhe ch Hai !". Ch Hai c߶i, ngu ng, l em, tay xch gi, tay nm qun, cng c߶i. C bn li d dm trn con ߶ng v nh, t gi nho ra, trn nh sp. Nhng l cao su bn ߶ng vng lng, gy cm gic s s... Ti th thm vo tai H: "Hoi n th߽ng ch Hai qu ha !". H gt u, c߶i: ", c nh c mnh n, hn m c n, khng c n, sau ny ch Hai bit sng vi ai !". Ti thy iu ny hi ngy ng, tin sao c tnh cm mt a b m߶i tm, m߶i chn, nht li l mt a lang bt nh Hoi ! Vy nn, ti ch c߶i nghi hoc, H trn mt nhn ti: "Tht ! N i sut, nhng n m nh ng c ai h h g vi ch Hai", ri cng nh ngh li, H bung mt cu: "M by gi th th, sau ny cn bit bao nhiu chuyn, phi khng ?".

6. V thnh ph, ngh c mt thng, i hc li c khong hai tun na th ti nhn c tin Hoi mt. Mt ci cht ui nh mi tr߶ng hp cht ui khc, ri ro xy ra trong mt cuc picnic no trn h. Ng߶i ta phi au lng ch chc vt c xc Hoi, cng y n߾c v hn phch c l ang lang thang mt gc tri no . a Hoi v, ch Hai hi m: "Em u ?", mi ng߶i li o khc, khc nhiu hn l khi nghe cc cu k l, than th khc. Ti mun bit ch Hai c khc khng, H bo: "Tao khng hi !". C l cng khng ai n iu ny.

Li ma, ma ma. Ti ngh rng cao su, vi nhng chic chn ng m eo bn hng cy, gi ny hn bun lm. V trong ci nh m ߾t quch mu t ba gian y, ch Hai chc ang ng ngn nhn ma trong i c, tc di khng ai tt h, li xa ra, v hn.