T
-- Phan Th Vng Anh


nh ph li v ng ng vo hng xe, v ci xe than dng li mt cch kh nhc, t xe m ra xc xch, th xung hai a con gi r rܮi nh hai con bi ǩi. Hai bn b l rng cao su NJu thng tp, quy c m hoang s trong tri xm t ; trܧc, sau, ܩng nha un dc, ti v H nhn nhau bi ri: "Sao mi ljn m bun th ny ?"

Hai a i gia l cao su, vng lng v trn trt, H ch ln cao: "Mng rng ka !", ri ch vo gc cy: "Chn ǿng m ka !" xong nhn ti thm d, xem th may ra my ci vt vnh l lng y c th lm ti vui ln chng. Ti cha tng c mt ma h vui, h no cng au m, hoc khng th nhn tnh nhn ngi b, m ch yu l nhn tinh nhn ngi b. ǫ bun, ti l vi vic, khi th hc ct giy, ta tt nhng nt tranh bng ci ko to c; khi th cng mt m bn i su tm cc qun cafe v ngi qun no cng thy bun...H nm nay, mt chuyn hiu lm vt vnh, v Tuyn bin mt, ti hiu rng ch l mt ci c v ngܩi ta i ch v ngܩi ta chn, vy nn ti nm nh, li mt chng tp ch c ra xem, va xem va ng vt v, chn nn. H bo: "My thm qu, xem tao ny, tao c bun u nn tao mp !". Ti cܩi, n mp tht, mt khng mt np nhn, mt khng mt qung thm mt ng... Ri n cܩi: " Sui Tre, nh cu tao, ma ny chm chm cn nhiu lm !..."

2. C vܩn chm chm no u, nh cu H nm c Ƕc trn mt khu t khng bit nn gi l i hay u. Mt ngi nh kiu Ty quch t bn, quanh nh, c mc m ܧt, bun thm. Vi a tr con trng cng u oi nh cnh vt, ngi trn thnh xi mng b nܧc, dng my cnh cy ng ngoy xung mt t... Thy H, bn n nhy xung, ri nm nu, ri hi han: "M u, b u ?"... m ; cn ti, hon ton dng dng, ti ch mun c ngay mt ci giܩng Nj ng !

Trong nh y tr con. a no cng lem nhem, tܪng chng nh t ngm vo c da tht chng. Cm chiu, c nh quy qun li nghim tc, my a b lu lu ku ln: "Nht con u en ka, cnh bt canh ka !"... H trn an ti: "ng s, con ny khng bn, khng cn". C nh nhn ti c v hi ng nghnh ri li tip tc n, ch mt ngܩi, mt ch tc di, tha tht, vng hoe, mt thut ra; ch bung bt a, nhn ti chm ch v cܩi, cܩi mi. M Hai t bt vo tay ch, v ch n, chm ri, c v n cho m vui lng, vy thi, cn cng vic chnh lc ny l phi nhn ti, nhn ci a s ging u en hin lnh kia, v cܩi. H thm th: "Ch Hai , n i !", ri n ngc nhin hi: "Hoi u ?". Cu m thn nhin: "N i chi ri !".

3. Bn tr con vc b c c nga ra, ging gii: " y ti chng c ch no Nj i, ma na, bn lm...Sng mai em dn xung vܩn mua su ring... My ch chi c nga khng ?" V c hai ngܩi mt mu nga m m m ln nhau. H trm ngm trܧc bn c: "Bn ny hiu chin lm, mnh mun v chung cng khng ܮc. Tao vi my i th ny nh, l ch yu, ng cho a no qua !". Ri rnh rp nhau, tr con cay c hn di, ngܩi ln mu m, ri la ht m , giܩng chiu run bn bt... Ti da lng vo ci bn my may k u giܩng, thy ch Hai ng t lc no, tc xo, ming vn cܩi cܩi, mt ngy ng v hn. Ti bo: "Ngi xung giܩng ny, ch Hai, ng chi cho mi !". Khng ni ting no, ch vut ve cnh bn, ng ngn... H li ht ln: "Con Tho sp v chung ri, b m ri !", th l hynh hych ui theo con nga ca Tho, nhng cc x ngu vi vng tung ln, ri xung, bn tr con li rn r...

C vy ljn m, ma ngoi kia r rch, u en rt xung bn c, ti quay li, v tnh tm thy ch Hai, v hong s. Trong nh n n-ng xanh xao khut bng, mt khun mt bin dng, n di ra k l, u un nh chm trong mt cn au dai dng. Ti bm tay H: "Ch Hai ka !". H ngܧc ln nhn ri bnh thn bo ti: "Ti ti mnh vui qu !", quay li, ch bin mt, nh ma, v ti khng cn tm tr u m chn ܩng m vi my con nga na.

4. Vn c kt thc trong nhng ci ngp di, nhng bng dng tr con, ngܩi ln nghing ng da nha H bo: "Khng c tin l khng thng ni"... Bn tr hi: "Hai ch ng u ?". "Cho tao ci giܩng cnh ca s, khng cn gi, vi mt ly nܧc Nj na chng tnh dy tao ung". Ri hai a ta thnh ca nhn xung khong t dng dc m o ngoi kia. Ma tnh v tri lnh lo, cy l th nܧc lp Ƕp theo mi trn gi, ti cht tht lng m ngh ljn Tuyn, gi ny hn ang ng, mt xch my di khp li, ci mt lun hn di ngoo qua mt bn gi, v ti thy bun cܩ.. Cht H lm bm: "V tnh !". Ti hi: "Ci g ?". N ch v mt gc cy gn b nܧc: "Ch Hai !". Chi Hai ngi y, mt ci bng thng ut nh mt khc cy trng c v ngy ng, bim ha hn l u un hay m mng. Ti hi H: "Lu cha ? V ai vy ?". N cܩi rui: "My nm! Thng cha no lm bn bnh vin, khng bit. M cng khng hn v tnh hon ton, xa kia b cng tng tng ri, ci ng qu kia ch l ci c thi..." Ti cܩi: "Tng tng m cng c ngܩi yu sao ?" H ph cܩi: "Yu hi n B ln khm bnh, m ng, cn ng c bit ch Hai tao l ai u !"... th l in tht, in c sn ! Ti thy bun cܩi, trܧc y ti vn quen vi hnh nh nhng thiu n tht tnh xinh p ca tiu thuyt, u Ƕi hoa chng hn, qun o vn sch s, i lang thang v vn gia nhng hng cy, Nj li sau lng nhng chuyn tnh p nh truyn thuyt. Cn ch Hai ca H, mt mi tnh "Ƕc m", mt gng mt di ngy di, mt dng ngi thng gia mt m min ng, trong ting cn trng r r chn ǩi !

...H khp hai cnh ca s m ܧt li: "Ng i, mai cn ra ry !". "C gi ch Hai vo khng ?". "Khng, hi na t ch vo, my ng i !". Ti chui vo mn, chn chiu nng mi nܧc i, nܧc ri tr con m sng nh ra trong m, tht kh ng. H cng vy, n xoay x nh con my ln, gi lng, gi c: "C kin". Ca ln vn m h, gi la vo lnh tot, ti lay H: "Sao khng ai gi ch vo, cm lnh cht ?". "Gi th khng vo, m khng ai mun nhc ljn ch Hai". "Cu m my khng thng ch sao ?". H th tho: "D nhin cu tao khng thng, m tao thng nhng ngܮng, m chn na. Ch Hai l "k vt" ca mi tnh u , cu tao ly v sau ny mi v l, m qu tht, tܪng ci k vt y n lng mn ra lm sao, cui cng li ti ra ci ca ny !" Ri H cܩi, kht kht mi c v rt vnh vo, b trn...

Ti khng thch ci li k v nhng ngc ngch ti tm ca gia nh mt cch lnh lng nh H. T nhin ti s, ti quay mt vo tܩng, nghe bn ngoi ro rt l, bit u s c lc H k li chuyn khng hay ca ti cho mt ngܩi bn thn khc nghe, ri cng kht kht mi diu ct nh m nay ?

5. Chng ti tnh gic v qua ca s, nng chiu vo thng mt. Ngoi kia, mt ging chim g lo cho, ku ch khng phi l ht. Giܩng bn kia, mt a con gi l, u mi gi, mt p v ngang tng nh tc nga cho ch Hai. H hi: "My i u by gi mi v vy Hoi ?", n a: "i nga !" ri hi li: "Hai ch n xi nha ! n i ri i vܩn chi !" H r tai ti: "Hoi, em tao, quy lm !". "N hc lp my ri ? ", ti hi, "ang Ǯi kt qu rt i hc ! N m hc g ! B khng h !". Ti li lic nhn Hoi, n cng nhn ti, cܩi vui v, nh mun ni: "Thi ti bit tng cc ch ang thm th ci g ri ! M u c sao, phi khng ?". Ch Hai ngi dܧi chn giܩng, mt vn l ǩ, ming cܩi cܩi, thnh thong ku ln: "i, au ! Nh au qu !". Hoi n vai ch "Im Nj ti tt li no!", ri n bo: "chng no em c tc bc ti phin ch Hai nh cho em nha !". Ti nm, nhn tc Hoi en nhnh che na mt, na mt cn li trng nh ngc vi mt rp, ming ngang, p nh nhng hnh qung co trang ha bo nܧc ngo.. m ngh: "p th ny lm sao gi ni !"

...C l ko nhau vo rŜ Tri cht m u, ܩng i lc ln dc, lc xung dc... ljn mt. Hoi khoc tay ch Hai i cnh H v ti, my a em ru rt sau lng, bn n gi: "Xung ry ng Ct nha ch Hoi !". Hoi gii thch cho chng ti: "Vo ry ng Ct l thoi mi nht, va bn va ch..", ri n da vo ngܩi ch Hai, cܩi: "Mt em c ry, cho ch Hai coi vic bn tri cy, nha ! Bn ܮc khng ?" Ch Hai cܩi, ng ngn: "ܮc". My a tr con ku ln: "Tri ! Ai dm cho b chung, thy b, ai dm mua m bn !". Ti git mnh, thm trch sao bn tr con m Ƕc ming. Hoi cng va quay li, n ht tc ra sau, khng c v g l gin d: "Khng vi ti my th vi tao!", ri li ng vo ch Hai, cp cht tay ch hn, n hi: "B chu v vi ti khng ?", ch Hai li ǩ n cܩi: "Chu".

Vo ljn ry th tri ǰ ma. C l chy vo mt cn nh lp xp, trong nh ngo ngt mi su ring, mt ng gi ct tay ang ht thuc lo lc xc, nhn ti ti, ni: "Mi sng m ma h ti by!". Trn ci vng mc cho gc nh mt anh chng mt mt m, c v nh mi tp Nj ria, ang nm. Thy Hoi vo, anh ta ngi bt dy, lng tng nhܩng vng. Hoi "" mt ci ri lic anh: "Ch nht m khng i chi sao ng ?". "C ai u m i". Hoi gii thiu vi ti ti: "Anh Lng, bc s bnh vin cng ty". Bn tr con li nhao nhao vi ti: "Cng ty cao su gn nh !"... Ma tnh, ng Ct v dc anh bc s: "Tnh ri ka! i l khng li ma !", anh chng ljn gc nh, xch mt ci ti to y chm chm, gii thch: "Ngܩi nh anh dܧi Saigon ln ! Anh v nha !". Hoi li "", lic anh: "V sao, vy thi sao ?". Anh bc s hiu ra, cܩi: "Em thch g, la i !". Hoi bo: "Cho ch Hai la su ring !", v chi Hai tnh ngay vo gc nh la tri, anh bc s sung sܧng tr tin cho ngܩi p, l tr con lem nhem ng cܩi rng r, ngh rng phe ta k ny th l thng to.

Loanh quanh trong vܩn mt cht, tri li ma, ln ny ma dai dng, tri sng nܧc, my a b sau khi n chm chm mi ming, i: "V lun i ch Hoi, khng tnh u !". H cng nhn ti: "V lun nha !". Hoi nhn tri, ܧc lܮng, ri "". N bo ng Ct: "Bc cho con mܮn ci o ma, con a ch con v, lt hi con em qua." ng Ct ch ln vch: "C tm ni-lng vi ci nn thi, tao khng c o !" Hoi cܩi: "Tt ri !", xong gi: "Ch Hai li y !". N Ƕi nn cho ch, chong tm ni-lng qua vai ri buc li bng ci nt to tܧng c, n ra lnh: "a chn ra y ti sn qun cho khng t !", ri dn: "i t t thi nhe ch Hai !". Ch Hai cܩi, ngu ng, l em, tay xch gi, tay nm qun, cng cܩi. C bn li d dm trn con ܩng v nh, t gi nho ra, trn nh sp. Nhng l cao su bn ܩng vng lng, gy cm gic s s... Ti th thm vo tai H: "Hoi n thng ch Hai qu ha !". H gt u, cܩi: ", c nh ܮc mnh n, hn m c n, khng c n, sau ny ch Hai bit sng vi ai !". Ti thy iu ny hi ngy ng, tin sao ܮc tnh cm mt a b mܩi tm, mܩi chn, nht li l mt a lang bt nh Hoi ! Vy nn, ti ch cܩi nghi hoc, H trn mt nhn ti: "Tht ! N i sut, nhng n m nh ng c ai h h g vi ch Hai", ri cng nh ngh li, H bung mt cu: "M by gi th th, sau ny cn bit bao nhiu chuyn, phi khng ?".

6. V thnh ph, ngh ܮc mt thng, i hc li ܮc khong hai tun na th ti nhn ܮc tin Hoi mt. Mt ci cht ui nh mi trܩng hp cht ui khc, ri ro xy ra trong mt cuc picnic no trn h. Ngܩi ta phi au lng ch chc Nj vt ܮc xc Hoi, cng y nܧc v hn phch c l ang lang thang mt gc tri no . a Hoi v, ch Hai hi m: "Em u ?", mi ngܩi li o khc, khc nhiu hn l khi nghe cc cu k l, than th khc. Ti mun bit ch Hai c khc khng, H bo: "Tao khng hi !". C l cng khng ai Nj ljn iu ny.

Li ma, ma ma. Ti ngh rng cao su, vi nhng chic chn ǿng m eo bn hng cy, gi ny hn bun lm. V trong ci nh m ܧt quch mu t ba gian y, ch Hai chc ang ng ngn nhn ma trong i c, tc di khng ai tt h, li xa ra, v hn.