Hoa Mun
-- Phan Th Vng Anh


1.

hng v߶n xung quanh, mai bt u tri l. Ngy no, ch To cng ci qun soc en l lng, o may- thng l ch, u i ci nn kt , len li gia nhng hnh cy hi sang: "Bn y cha nht l ?". Cha ai nht l mai c. Trong v߶n, mai vn rm rt, khng ai rnh m lm vic y, gn cui nm, b c li c mi i tnh chi, nhng ng߶i tr cn li trong nh n y nhau, ai cng ngi, ai cng c cho rng ng߶i ta ch by v, ch c th khng nht xem, n c n khng? N qu i ch!

Ri mt ng߶i nh ra, bo " nm nay khng c ch nh no n nht l gim nh?". nh, khng cn quy ߾c, c ai ln la tn tnh Hc u c gi l "ch nh", c ch n ri i lun, c ch lai rai lu lu o qua mt ln ri bin mt, mi ch li mt vi k nim trong nh, trong v߶n, trong ci tri g lp l da mc nt. l nhng ci gh con ng vung vc y inh; nhng cnh cy b b qut, un cong, c vn theo hnh con ln, con phng; l h thng mng n cho g, dng khng bit bao gi mi hng... Mi ng߶i vn a, hi: "Hc! My c nh thng no lm vic no khng?". Hc vu mt c߶i: "Nh ch, ti ghi s ht m!". Mi ng߶i c߶i e: "Cn thn! Mt trong nhng thng y m v c cun s th my khn!"

... ng ri, my nm nay chng c ai n nht l mai cho Hc. Tuyn ly v. Nht xut cnh. Chc cch y my hm thy chy xe vo vo ngoi ng ba, ch mt a con gi b nh ci ko, khng m ic g c nhng nhn th bit ngay l b bch. l nhng "ch nh" nm xa, tay lm lm ko, ng chng chnh trn ci gh g, hay khom lng gia nhng tn mai gi, nht l. L mai xm mu ri y gc, h li ngh ra vic qut v߶n. Hc lc ta gc mt, lc i quanh ch nh, ni chuyn "ng ngn", i khi bun c߶i, thy hnh nh ni nhng cu th ny, cng trong ting chi lt xt qut v߶n, vo nm ngoi, vi ng߶i nm ngoi. Ri v, nn n cng, hn Tt nh n coi mai n, tr߾c Tt ch, cn ch i ch. Nm no Hc cng phi ging gii vic i ch Tt cho mt ng߶i no y, anh ch trong nh li c߶i: "Ng߶i v duyn, khng gi ai c qu mt nm!".


2.

t cuc, c m ng߶i tr tui trong nh va quyt nh v c߶i lu c: "Khi, th mt nm khng nht l, bit u hoa ra lc c li chng p hn?". H vi u vo mua sm, may cho nhanh my b qun o Tt. Hai m߽i tm Tt b c mi v, ng lt thm gia nhng b ci, gi c߾c, tr con trong nh a ra, ming ht, tay xch, ng߶i ln cng a ra, c߶i: "Tt v ri!". B c nhn khong v߶n cn rm rt l mai, lc u: "Chng my ng s tht!" . C l li c߶i.

Mng Mt, mng hai Tt, khng c mai, Hc thy Tt ging nh mt ngy ch nht, nh nh ai giu c lm m c߾i t pho tht nhiu. Mt ng߶i ni: "My ng c tha! Ci hoa mai qu ma y vic g lm my mt Tt", ri ngm ming ngay, nhn Hc nh mun ni: "Chng qua nm nay khng thng no n na m thi!". Hc cng ch c߶i, vo nh nm, li my t bo Xun ra xem m thy bun r ri: "Nm nay mnh bao nhiu tui? V sao nhng ngy l Tt mnh lun phi nm nh?".

Mt a chu tro ln gi߶ng, moi mc t trong ti ra mt ng ht da v mt nm phong bao ra m li. Hc c߶`i: " D thy con m phi n chc ln ch khng t!". C ngh: "Ngy xa mnh cng nh th ny" ri l m ng mt.


3.

i ng߶i ku ln ngn ngm: "Ht Tt!". Ri vn ng h bo thc, dy sm i lm tr li. By gi b c mi i nht l mai c, li ci t gc ny qua gc khc, thnh thong pho st lt t u trong xm nh. Hc i quanh m: "Chi vy?". B c mm mm c߶i: "Ti nghip, nht n n!".

Mai n. Mt chiu kia, nh hn, mt c bn dn ng anh h n nh Hc, gi anh ta li bo: "Ra ch mt cht" ri phng xe i mt, li b nh: "ng ng hong lm !". Anh ta l kh, tay kh kh gi ci m vng nh c ngh, chm chp, mi mi ci c xng-an vo nh. Hc cau my: "Khi mnh cn tr, c ny ng hng b n gn!". Ri au n ngh: "Sao mnh cay ng th ny!".

...H ngi mt lc lu, c tm trang bo gi qua gi li, chng c c tin g. Cng khng bit ni chuyn g. Hc r: "Ra v߶n xem mai chi!". H i qua nhng gc v߶n, ni khong mt chc cy mai bung ra c kt nhng hoa vng n mun. Hc ngh: "C mai ri y, m vn khng thnh Tt!". Hai ng߶i khoanh tay b߾c, ch c ting l mai lt xt d߾i chn. H vn khng bit ni g, nghim trang nh gim kho hi hoa Xun... V nng chiu tt dn, nh mt di voan c vt trn ngn cy, nht nht...
Truyn ngn ny c trao gii nht (ng hng vi
߶ng Tng ca Tr߽ng Quc Dng trong cuc thi truyn rt ngn (khng qu 1000 ch) do bn nguyt san Th Gii Mi t chc nm 1994.

Li bn ca Nguyn Ngc:

c xong Hoa Mun, th tht ti lm mt cng vic lm cm: t mn m xem truyn c qu 1000 m tit, c phm quy cuc thi khng?

Bi v chng h c cm gic c g trong khun kh cht cng quy nh. Tri li c thong dong, ng nh nh khng. Cu vn c tr trng, thm ch c tnh l߶i bing l th na. B cc c tnh lun qun, to cho truyn mt khng kh mt mi, bun chn, l lng, phi l, b tc... ng nh cuc i ci c Hc n vy. V s lun qun lan sang c ta, ng߶i c: bit lm g y, c th lm g y cho nhng s phn tr tru th ny?... Ci au n khng ku ln c, chng c l do g m ku, m ku th ai nghe, ai thm nghe. M c nghe th gii quyt c g?

Tt c nhng iu "gh gm" nh vy m thong dong vit c d߾i 1000 ch! V sao th nh?

C l v ng߶i vit cc tinh. Cc chi tit cc t, chi tit no cng l nh cao ca s ngn ngm, chn ch߶ng, v ngha: k nim cc "ch nh li l nhng gh con vung vc ng y inh", l "h thng mng n cho g, dng khng bit n khi no mi hng"; cu hi: "Hc! My c nh thng no lm vic no khng?"; Tt th "ging nh mt ngy ch nht, nh nh ai giu lm m c߾i t pho nhiu"; "Ht Tt! Ri vn ng h bo thc, dy sm, i lm tr li"; b c th lc u: "Chng my ng s tht!"...

Ti c cm gic nh bng cht hiu ra c mt iu: th ra cuc i l nh vy , cuc i l gm nhng chi tit, v s chi tit ng cnh nhau, ni tip nhau. V khi tt c nhng chi tit nhm chn th cuc i s nhm chn, v ngha.

V ci kt qu ca truyn mi gh gm: ng߶i ta gii thiu cho Hc mt ng߶i n ng. Anh ta n l kh, chng bit ni g, chng c g ni; cui cng, Hc r ra v߶n xem mai chi, h i "hai ng߶i khoanh tay b߾c, ch c ting l mai lt xt d߾i chn, h vn khng bit ni g, nghim trang nh gim kho hi hoa Xun...".

Tri i, cuc sng th ny th cht mt!

Hoa mun, lng l, hin lnh th, m li l mt ting ku tht thng thit, cng thng thit v nghn tc, chng li s nhm chn, v v ca cuc i.


Ti Liu Tham Kho: