Truyn Cho Nhng Tnh Nhn
-- Nh Ca

a dng xe tr߾c cng nh bc, Dim bm chung inh i. Ch B T chy ra, va c߶i va vi ci gi my: V y Dim, v cng. Dim lc u quy quy: Thi em v, sng mng mt em sang mng tui hai bc, cc anh cc ch. Em v, nh em hm ni cng cng ba m߽i m ch. Ch B T nhn chm chm vo bn tay ca Dim ang cm cht chic ghi ng xe p: A, con ni kh qu h, eo nhn ri ta. Ra ging c߾i h ? Dim ci u e thn: D -- Mi tao i ph du nghe. -- D, mi ch ch. -- A, con ny eo nhn khng s ti bn c߶i h ? -- Anh Phan biu em eo. Ch B T c߶i ngt: -- Kh, khi m c߾i xong mi eo, eo ra ti n ni d cht. Mi i ly chng cn hc khng ? Dim bun bun: Khng bit na ch, ba anh Phan ni em c i hc. -- Hc con kh, m hc. Dim lt ci nn i ln u: Thi em v ch, m i. Hm ni nh cng cng.

Dim xoay ghi ng, cua vng ra sn ri leo ln. Dim sa li hai vt o di, vt sau git vo si dy thun ni ci bt ba ga, vt tr߾c ph trn hai i. Theo thi quen, Dim ngng u ln ht cho ht tc ra ng sau, ri p xe, i thong th. Dim phi vt v lm mi lch xe qua khi c con ߶ng Trn Hng o dc theo v߶n hoa Nguyn Hong, pha gn cu l ch ho Dim nhn ch thy nhng cnh hoa mai vng gi cao ln khi u ng߶i. Dim p xe qua cu Trng Tin, i r ng bu in, ri p qua vi con ߶ng nh, n hng ot. Dim bit chc th no i trn con ߶ng ny, gi ny cng gp Phan. Con ߶ng hng ot ny vng nht v cng p nht. Dim khng th no qun c nhng bui tri chng vng. Phan v nng, hai ng߶i hai chic xe p, p song song va i va ni chuyn. Dim cng khng qun c v ht hong vng v ca c hai a khi dang hai ghi ng xe ra cho xa nhau, mt a p chm mt t, mt a p nhanh ln, khi c ng߶i t ng xa i ngc chiu ti. V lch s mi tnh ca hai a cng y di tch trn con ߶ng ngn ny. Hnh nh hm Dim i xe p, cng trn con ߶ng ny, chic sn xe b st ra. Dim dng xe ln loay hoay sa mi m khng c. May nh Phan gn , v pht lm quen khng my kh khn. Na gi sau, Dim ln xe i v, tri chiu, nhng ngn in ߶ng bt. Phan p xe i h tng ng sau. Khi ti gn nh Dim chm li mt cht, quay mt li giu trong nn: Cm n anh, Dim v nh. V Dim p xe r vo ng ch tu. V sau, nghe Phan ni li l Phan bt u yu Dim ngay bui ti hm , khi hai vt o trng cng chic xe p ghi ng ch U khut sau hai dy ch tu xanh, ct bng phng.

Ngang qua nh Phan, Dim khng dm nhn vo nhng nng bit Phan s trng thy nng. Mt lt Dim nghe ting xe p lch cch ng sau, ri ti st bn. Dim ci mt, chic nn che kn ch cha hai m tc bung xa pha tr߾c vai. Nhng Dim i ch, hai m nng nng bng.

-- Dim.
-- D.
-- Em i m v ?
-- Em i sang nh bc a tri cy cng. M sai em i.
-- Ch em i m ?
-- Em v nh.

Cu chuyn tht nht nho, nhng Dim thy qu quen thuc, nng on tr߾c nhng cu hi ca Phan. Ln no cng chng cu hi, ri hai a a nhau trn on ߶ng t hng ot, ngho qua ߶ng Nguyn Hu, i ngang qua Ty Cng Chnh ri v ߶ng Trn Thc Nhn. Nhng ln ny th khng, Phan ni tip:

-- Anh a Dim ti v߶n bng Bn Ng thi nghe, ln cu v ti lm. Hm ni anh cng ba m߽i.
-- Em cng cng ba m߽i.
-- Sng mng hai anh sang h. Mng mt anh v Trui, ng ni d߾i n.
-- D.

Phan nhn thy ngn tay ca Dim ang bu trn ghi ng:

-- Dim.
-- D.
-- Dim eo nhn ?

Dim lic nhn Phan ri hy mt ci:

-- eo d m.

Phan c߶i, mt hi ci xung

-- , mai anh eo lun h.
-- D m, bt ch߾c ng߶i ta chi l ra.
-- D chi m d.
-- D qu, anh i x ra, ri gp ai...

Phan va b ghi ng quo ra v ni nh:

-- K h, mnh sp c߾i ri m...

Dim a tay trt nn ra ng sau, nng nhn con ߶ng hng ot sp nhp vo con ߶ng thng Nguyn Hu:

-- M ni khi m c߾i hn hay.
-- Chn my b gi.
-- Anh khng thy , khi m anh ti m cng bt em i rt n߾c, sai gi em lng xng. , hay ba ni anh ln nh em n cng ba m߽i.
-- Khng c, ng rp chi cht. Hm ni ly bn th. D߾i ch anh cng bui tra, nh anh cng ti.
-- Mt h.
-- .

Bn tay Phan th ghi ng, a sang chp tay Dim. Dim yn nhng lc u quy quy:

-- Anh lm ra t cht. D cht.

Ngn tay Phan vut trn ngn tay eo nhn ca Dim:

-- Em h ?
-- D chi anh.
-- Th߽ng anh khng ?
-- Th߽ng anh hoi. Khi m ci nhn ny ri khi tay em th em cht.
-- Ch khng phi em tho ra, em vt d߾i sng H߽ng hay ling trn ni Ng ?
-- Mn chi c.
-- Em h ?
-- Chi anh.
-- Ni thit nghe !
-- Anh d m. Cn c my ngy m lo chi cho mt.
-- Bit rng m noi. Khi sng anh ti m em noi cho c߾i thng Ging anh cn i Th c. Cn cha y m߶i ngy.
-- Em cha ni chi cho ti bn em bit ht. Ti bn noi em b mt qun s.
-- Хu nm em vi anh i thm ti n, ni cho ti n bit.

Dim lc mnh cnh tay:

-- Anh, gn ti cu, anh v i.
-- Em s ti khng ?
-- Khng, khong ߶ng ni sng ri, qua khi cu, i ln dc mt t, c ng cnh st gc ni cu anh t.
-- Anh v h.
-- D, anh v.

Dim tr li xong ci u i thng. Hng ch tu lp l ng xa, ni ct in. Khi Dim re vo nh, ngn in ߶ng cng va bt ln. M nng ang gi u tr߾c hin. Dim dng xe d߾i gc cy kh. M nng ngng ln:

-- a cng cho bc cha, Dim.
-- D ri.
-- Con thay o, i gi u b kt n. M c sn phn cho con. Ra v߶n hi tri chanh m gi cho trn tc. con i, con lau li cho m c sp g nghe. Ti ni rnh nh t sc chi.

Dim va i vo nh nghe ting m vng theo:

-- Cht xu na con dn bc By mang xch l ti bc Th n ng ni v. Ra sau h m gi qua cng c, ng i ra ng chi cho xa con h.

Dim i vo phng, thay qun o ri nm dui ra gi߶ng. Cht na hy i hi chanh, i gi u. Dim nhn bnh bng nh cm my bng t߶ng vi ca Phan mang sang cho hi sng. My a t߶ng vi mu hng sng lng, nhng lng Dim cht vui cht bun. Nng ngh ti nhng ma xun c, nhng ma xun c khc hn xun ny. Nm nay Dim khng thy n nc n xun nh mi hm, m Dim thy mnh bt u ln, bt u thay i. Thay i c mt on i c. i ly chng, ly chng i vi Dim nh b߾c vo mt on i di lm v y xa l, b ng. vi mt ng߶i cho ti gi, ti cht, d l ng߶i yu, Dim cng thy trong lng si ng bao lo s, nghi ng. D vng ca Dim yn lng qu, hin ti, Dim khng mt im nh phn nn, cn t߽ng lai na. Dim nh mt a b con ang ng tr߾c mt ngi nh qu ln v hiu c rng khng bao gi mnh khm ph ht ni n. Dim nhn ngn tay eo nhn ca mnh, nng a ln mi, ch ch cnh nhn ln ln da mi mm mt. Thi th cng xong, mt ߾c mng bnh th߶ng, c th, ta s sung s߾ng. Dim cn cht ngn tay eo nhn: Anh Phan, rng em c sc my cng khng ct ni ngn tay eo nhn.

Dim m ci r߽ng nh, ngm ngha chic o phin trng nn. Chic o ny Dim s mc tip Phan vo ngy mng hai. Phan s hi: Ai may o . Dim s sung s߾ng m cho Phan bit l chnh nng ct v may ly. Em s l mt b ni tr gii.

Chc chn m, khng tin th thi. Dim mm c߶i mt mnh.

Sau , Dim nh l mnh phi ra v߶n hi chanh gi u, nhn tin Dim s gi lun bc By. Dim va i va nhy ra v߶n. Chic o trng vi phin nn cn lung linh trong tr t߷ng tng ca nng. Hnh nh Dim ang trong cng o cnh trng thu hoa hng trn ngc v mi tc chy di. Nhng ka, lm g c cnh hoa hng ta nh tri tim thu trn ngc? Dim bt c߶i: Thu nh vy cng p, nhng chic o khng thu. Mu khng hp vi s thch ca nng. Nng coi mu nh s bt trc, s hung bo. Bi th, Dim thch i ly chng hn l i hc ngh c m. Ti bn Dim np n xin hc nghnh ny gn ht.

Cy chanh hin ra tr߾c mt Dim. Dim ch cn nhn ln, ch cn vi mt cnh v xung, tha h m nng la chn. Hnh phc ca nng cng gin d qu, mi lc u nh va vn trong tm tay ca nng. Dim ngh m nay, sau khi ngi chu ra coi c nh nh t sc, Dim s nm ln ni ci sp g, tr߾c khi ng, nng s n ht nhng cnh hoa t߶ng vi cui nm ca Phan gi tng.


Anh Phan,

Ra l anh kt d߾i Trui khng ln c ri. Anh i, em cng kit lc. Em ngi vit th cho anh lc ang sng trong mt cn hm ht sc cht. Mt ci hm ni, lm st gc nh vi m߶i bn mng ng߶i. Ngy no cng chng ting ng, chng ni kinh hong. T m mng mt rng ngy mng hai, c nh b mc kt khng cn tn c vo u c na. Em vit th ny cho anh l ngy m߶i bn, v gia nh em chu sng m߶i ba ngy trong chic hm nh hp ny. Xung quanh, Thch bn em trng n cht, xc lp vi v ngoi v߶n. Ngay trong nh mnh, phng bn cnh cng c mt gia nh hng xm xin lm hm, mang sang hai ng߶i b th߽ng, m no h cng la ht khc lc gh qu. My ngy u, my anh ngoi n cn cho thuc bng b, my ngy nay h b liu ri. Chc my ng߶i cht qu anh i, m h cht l thnh ma trong nh mnh ri.

Em c b bt i khing n v ch ng߶i b th߽ng bng xe ba bnh ln pha Ty Thin my ln, ln no i cng s mun cht gic v nhng qu bom d߾i Ph Bi cu ln. Nhng ng߶i i vi em cht nhiu lm. Em i khing n c nm hm, khing ng߶i b th߽ng c hai hm th khip qu ngt xu my ln. Em theo my ng߶i trn v li b nn kim sot. H ti tn nh. M phi xoa ngh ln mt em, v vo mt em cho sng hp xng bnh cho h khi bt i. M em mun bnh tht, em bnh v lo s, v bun phin, v th߽ng cm. M ri n߾c mt rng khi a bn tay tt vo mt em cho sng v. Em cng khng cm c git l khi nhn thy anh Vn trn trn trn nh m߶i my hm, khi n khi nhn, s ti cht ing ng߶i v nhng tri mt-ch ri u u di t tung trn mit bn Ng, T m.

My hm nay th n i bc bn qu lm. Em nm p mnh st t, c b di ng߶i ln v t ai nh ca rung chuyn, ngc em c h nh v vn bn trong nhng l em khng thy au n v tt th. Em vn th c nhng hi th nng n, em vn nhai c bt cm nu vi v, i khi cha kp n vt bt cm, nm st xung mt hm, hoc m cng ly nhau, v khi dt ting n, thy mt mnh ht n om m, ngt vo da tht thy au, em mi bit rng mnh cn sng. Anh Phan, chc em cht khng gp anh. Chc cht qu anh i, sng vn bn nh ma trn u nhng ng߶i ch i. Nhng anh i, trong nhng pht kinh hong nh th ny, trong nhng pht nm ch mt qu bom canh ng ri trng ming hm i lc em vn cn y t t߷ng lng mn. Em nh anh hn, nao nc hn, v thy mi tnh mnh tr nn quan trng hn. Em nh bui chiu cui nm i vi anh trn con ߶ng hng ot. Th mng qu, p qu phi khng anh ? V em th tht g vi anh, anh cn nh khng ? Anh i nu em cht, anh tm cho c xc em, nhn ngn tay em eo nhn nh. Nhng em s cht qu, em cht i ri anh s cn ai th߽ng, cn ai c߾i lm v... m anh ly ng߶i khc em ghen, em cht khng nhm mt. Con gi Hu ghen d s lm, ghen cay nh t. Anh i, t y mt v߶n m ba n no em cng thm ti rt n߾c ming. Em mun c n tri t tr߾c khi cht thnh mt con ma ghen kinh khng, em ni by qu ri. Li bt u bn anh. Lm sao a cm ln cho anh Vn, lm sao cho anh y trn i c. Ngn n cy t trong hm li sp ht. Phi tit kim, thi em tt. Nm xung khong ti em s nh anh, nh anh nh in ri c cht m nay cn t߷ng tng ra anh, anh nghe. Ngn n li qu ri, ch em vit khng bit ang ln dc Nam Giao hay xung dc bn Ng...

Anh Phan,

Tai nn xy ra ri. Sng hm nay ch T ra khi ming hm tht sm a vt cm ln trn nh cho anh Vn, s lt na my ng vo kim sot, ch va ra khi ming hm th b mnh bom chm. Mu ra nhiu qu. Em phi x chic o di mi bng b cho ch. By gi ch ang nm lm ni chn em y ny. Cn anh Vn, anh y cht. Anh Phan, anh Vn khg^ b bom khng b n, anh i l v ri t trn trn nh xung, cht lin ti ch. Xc anh Vn ang nm ni chic sp g ca ng ni, nm chung vi ng ni em cn sng. M khc lc xin my anh ngoi n ra v߶n chn tm anh Vn nhng h ni ra ngoi my bay thy o t ri bn xung. Tra nay my ng h li rt ln pha trn na ri. M ni c th trn c. Nhng tr߾c khi trn i tn c, Phi tm cch chn anh Vn . Cch tt nht l t anh Vn trong hm ny, khi v hy hay. Nhng li gp chuyn phin phc khc l ch T v ng n Ch T b th߽ng, kh khing i, ng ni th nht nh nh. C nh khc mi, ng vn khng i . Ch ni th cht nh, v nn n c nh nn tm cch trn i.

Anh i, gia nh em sao th thm th ny. Khng, u phi ch gia nh em. Nh ch By xch l cht ht, c mt ci hm sp xung. a chu bn chy sang cho hay vy. Ngoi ߶ng cn nhng xc ng߶i cha chn. Ch Th cho bit l by gi ch c hai li i, mt l xung cu bn Ng, ri bng v bn kia sng, nghe ni c M, mt l i ngc ln Ty Thin. Nhng ln Ty Thin th gp h cng khng sng c. B Minh, anh V, anh Cao, bc Hch b h bt theo ln Ty Thin ht ri. Nh mnh c anh Vn cht. Cn b gi, con nt. C em th h cha bt i, v vy m ni phi trn. m qua h em my cu sinh vin vo x ti sau v߶n nh. Em nghe thy ting sng bn, ting ng߶i ht, h vo nh xin chiu, chiu ht ri. Em nghe h o sau v߶n. H lp t, ri h ko nhau i. i bc vn cu ln u u. M ni n chiu ti, khi bt ting i bc, s tm cch trn ra khi nh. y th th no cng cht. Nhng ng ni th s cht ߶ng. Em khng chu kin ng ni. Th mnh c i tm li thot cn hn nh chu cht. Pha d߾i dc cu ng߶i ta i cng nhiu, cht cng nhiu, bui sng khi khc anh Vn, em nhn ra ca ng thy mt b m ang nht mt a nh vo bi ch tu tr߾c cng ri va khc va chy. Em cha kp la th phi vo hm v nhng ting n gn qu, con Mo c ra coi, hn ni thng nh cht ri, ang b kin bu y ng߶i, c con ch Mc ang rnh rp vo n tht. L ch i qu, chng c xng vo nh. Trn sp ca ng ni c mt ng gch tht ln. ng ly nm canh xc anh Vn. T sng n gi, ng ni va khc va c kinh, i khi ng chi bi lung tung. C mt tri n rt gia sn, mnh bay y sn nh m ch ng nm vn yn lnh, ng ni n s ng ri, ng ch s by ch i.

Anh i ! chc em cht, gia nh em cht ht. Em khc rng y, em khc mun ngt khi ngh rng, khi yn, anh s ti tm em ni ny, anh s khng thy xc em u na. Tay em nm trong bng con ch ny, mt em trong bng con ch khc. Anh i, em ti tnh chi m khng c mt nm m. Anh Vn em, ng ni em... Em thm cng gi, thm c ng߶i ta cng gi qu. By gi em mi hiu ti sao mi nh u cng chiu ba m߽i, ti sao c trm h߽ng, c c hn, c c qu.

Anh Phan, em va nghe c nh bn su gi chiu nay s trn i vng khc, ng ni li, ch T li, xc anh Vn t trong hm, m em vi t, vi Ty, vi Bng s trn i. Mo i theo. Bc Chc li canh chng ng ni v ra vt th߽ng cho ch T. ng ni, ch T s vo hm nm chung vi anh Vn khi ui ch. Em s t l th ny d߾i chic sp g, chic sp g lt na y s c em ti k tr߾c ming hm. Nu em cht, m s ch cho anh thy l th ny. Em ngh l m s sng, c em cng phi sng. Chic nhn my ngy nay lng lo, nhng em vn eo, coi nh mt th ba may mn. Anh i, anh ang Trui hay u. Em lo s qu... Chiu ti em s i, cha bit l tm thy s sng hay s cht.

Ъn hm nay n cy ht, thc phm ch cho hai ng߶i n trong m߶i lm hm. Cu mong s yn sm hn. Nghe ni M chim c Cng-chnh, pha ha ngn. Anh c v n cha ?

Em n ht nhng bng hoa t߶ng vi ca anh m ba m߽i Tt, thuc tr߶ng sinh, thuc tnh yu. Anh i, em phi sa son i, l th ny xin gi li d߾i sp g...


T tr߶ng Kiu-mu, Phan my ln kim cch i ln mn bn Ng, nhng my ngy nay, sng nh sng ln n ran v mit . Phan i ln c ti b sng, ng߶i M ui Phan tr lui li, Phan ng dc ߶ng n mi ng߶i tn c i qua, hi thm tin tc, nhng chng cng khng nhn c mt tin tc no. Cho ti khi gp c mt ng߶i t bn Ng chy v lnh nn Tn-lng, Phan n hi tin tc, c bit gia nh Dim mt na cn mc kt li, mt na trn theo ߶ng ry v An Cu, nhng ti na ߶ng th Dim b mt tri bom ri trng, c thn th Dim bay kt vo mt bi cy. Ch nghe chng Phan bm mt khc a, chng khng cn sc hi thm thm gia nh Dim na. M߶i my ngy sau, khi Bn Ng dp xong, Phan l ng߶i tr߾c nht i dc theo ߶ng ry xe ha v Bn Ng. Dc ߶ng, Phan nhn ra xc Dim. Dim ch cn li u tc, chic mt bm dp, c ng߶i snh thi, nng kt vo gia bi cy, v nhng dng n߾c vng chy xung. Cnh o phin trng ca Dim rch nt, nhng ni ngc o, hai ch P D lng nhau thu bng ch trng vn cha b mc, v nh Phan nhn ra xc Dim. Dim mt mt cnh tay, v ni bn tay cn li, Phan khng nhn thy ngn eo nhn u ht. Ngn tay eo nhn ca Dim b ct la. Phan tm cng khp khng thy vt tch t tay v chic nhn na.

Khi em xc Dim v tm lim, mi ng߶i pht gic ngn tay eo nhn ca nng nm gn trong m rut by nhy, khng ai hiu ti sao, v chic nhn cng khng tm thy.

Chn ct Dim xong, Phan i tm m Dim, b ang nm ti mt bnh vin ca M. Phan tm ti ngi nh c ca Dim, ng ni nng cht, ch T cng cht, xc ca Vn, ca ng ni, ca ch T b ch chui vo gm nt, ng߶i mt tay, ng߶i mt chn. Khi d ci gp s ra li nhng xc cht, Phan tm thy bc th ca Dim.

Chic xe ca Dim vn cn nguyn, dng mt gc t߶ng cha b sp. Phan dt chic xe p ra khi nh, chng dt i b ch khng ngi ln p.

Cn nh ca Phan ch b thng my l n. Nhng ngy sau , bn b ca Dim cn sng st, chiu i ngang qua con ߶ng hng ot thy Phan ngi trn chic xe p, dt theo mt chic xe p, v bn ghi ng chic xe khng ng߶i, lng lng ct mt chic nhn vng. Bn b khng ai dm hi thm, dm an i, v Phan khng bao gi tr li, khng bao gi ng li nghe ai nhc ti tn Dim.

Con ߶ng hng ot n by gi vn cn p, v chiu chiu vn cn nhng i tnh nhn song song p xe i trn . Bng dng ca Dim cng nh nhng ng gch vn, nhng du bom n li dn trong tr nh bn b. Ng߶i ta bt u quen dn vi cnh Phan va i va dt thm mt chic xe p bn cnh. Khng ai cn th gi nhc ti mi tnh ca h.

Ti liu tham kho

Courtesy LIF