Quan cha(?ng quan thi` da^n, chie^'u trung ddi`nh nga^'t ngu+o+?ng ngo^`i tre^n,
   na`o le^`nh, na`o ca?, na`o ba`n ba,
    tie^`n la`m sao, ga.o la`m sao, ddo'ng go'p la`m sao,
     mo^.t na(m mu+o+`i hai tha'ng tha?nh tho+i,
      ca'i thu? lo+.n nhi`n tha^`y dda` nha(~n ma(.t.

  Gia` cha(?ng gia` vo+'i tre?, dda`n tie^?u tu+? nha^'p nho^ ddu+'ng tru+o+'c,
   na`y tho+, na`y phu', na`y ddoa.n mo^.t,
    ba(`ng la` the^', tra('c la` the^', le^` lo^'i la` the^',
     ba va.n sa'u nghi`n nga`y tha^'m thoa('t,
      con ma('t gia` ca'i ki'nh dda~ mo`n tai\.


   Ta(.ng Ho.c Tro` DDi La`m Quan Cho Ta^y

  Hay tha^.t la` hay dda'o dde^? !
   Ba?o mo^.t dda`ng qua`ng mo^.t ne?o;

  Tho^i the^' tho+`i tho^i cu~ng ddu+o+.c !
   Phi dda(`ng no. ta('c dda(`ng kia\.
|