Mi Tru

    Qu cau nho nh ming tru hi.
    Ny ca Xun Hng mi qut ri.
    C phi duyn nhau th thm li,
    ng xanh nh l, bc nh vi.|