Hoa Mun
-- Phan Th Vng Anh


1.

hng vܩn xung quanh, mai bt u tri l. Ngy no, ch To cng ci qun soc en l lng, o may- thng l ch, u Ƕi ci nn kt , len li gia nhng hnh cy hi sang: "Bn y cha nht l ?". Cha ai nht l mai c. Trong vܩn, mai vn rm rt, khng ai rnh m lm vic y, gn cui nm, b c li ܮc mi i tnh chi, nhng ngܩi tr cn li trong nh n y nhau, ai cng ngi, ai cng c cho rng ngܩi ta ch by v, ch c th khng nht xem, n c n khng? N qu i ch!

Ri mt ngܩi nh ra, bo " nm nay khng c ch nh no ljn nht l gim nh?". nh, khng cn quy ܧc, c ai ln la tn tnh Hc NJu ܮc gi l "ch nh", c ch ljn ri i lun, c ch lai rai lu lu o qua mt ln ri bin mt, mi ch Nj li mt vi k nim trong nh, trong vܩn, trong ci tri g lp l da mc nt. l nhng ci gh con ng vung vc y inh; nhng cnh cy b b qut, un cong, c vn theo hnh con ln, con phng; l h thng mng n cho g, dng khng bit bao gi mi hng... Mi ngܩi vn a, hi: "Hc! My c nh thng no lm vic no khng?". Hc vu mt cܩi: "Nh ch, ti ghi s ht m!". Mi ngܩi cܩi e: "Cn thn! Mt trong nhng thng y m v ܮc cun s th my khn!"

... ng ri, my nm nay chng c ai ljn nht l mai cho Hc. Tuyn ly v. Nht xut cnh. Chc cch y my hm thy chy xe vo vo ngoi ng ba, ch mt a con gi b nh ci ko, khng m ic g c nhng nhn th bit ngay l b bch. l nhng "ch nh" nm xa, tay lm lm ko, ng chng chnh trn ci gh g, hay khom lng gia nhng tn mai gi, nht l. L mai xm mu ri y gc, h li ngh ra vic qut vܩn. Hc lc ta gc mt, lc i quanh ch nh, ni chuyn "ng ngn", i khi bun cܩi, thy hnh nh ni nhng cu th ny, cng trong ting chi lt xt qut vܩn, vo nm ngoi, vi ngܩi nm ngoi. Ri v, nn n cng, hn Tt nh ljn coi mai n, trܧc Tt ch, Nj cn ch i ch. Nm no Hc cng phi ging gii vic i ch Tt cho mt ngܩi no y, anh ch trong nh li cܩi: "Ngܩi v duyn, khng gi ai ܮc qu mt nm!".


2.

t cuc, c m ngܩi tr tui trong nh va quyt nh v cܩi lu c: "Khi, th mt nm khng nht l, bit u hoa ra lc c li chng p hn?". H vi u vo mua sm, may cho nhanh my b qun o Tt. Hai mi tm Tt b c mi v, ng lt thm gia nhng b ci, gi cܧc, tr con trong nh a ra, ming ht, tay xch, ngܩi ln cng a ra, cܩi: "Tt v ri!". B c nhn khong vܩn cn rm rt l mai, lc u: "Chng my ng s tht!" . C l li cܩi.

Mng Mt, mng hai Tt, khng c mai, Hc thy Tt ging nh mt ngy ch nht, nh nh ai giu c lm m cܧi t pho tht nhiu. Mt ngܩi ni: "My ng c ǰ tha! Ci hoa mai qu ma y vic g lm my mt Tt", ri ngm ming ngay, nhn Hc nh mun ni: "Chng qua nm nay khng thng no ljn na m thi!". Hc cng ch cܩi, vo nh nm, li my t bo Xun ra xem m thy bun r rܮi: "Nm nay mnh bao nhiu tui? V sao nhng ngy l Tt mnh lun phi nm nh?".

Mt a chu tro ln giܩng, moi mc t trong ti ra mt ng ht da v mt nm phong bao ra ljm li. Hc cܩ`i: " D thy con ljm phi ljn chc ln ch khng t!". C ngh: "Ngy xa mnh cng nh th ny" ri l m ng mt.


3.

i ngܩi ku ln ngn ngm: "Ht Tt!". Ri vn ng h bo thc, dy sm i lm tr li. By gi b c mi i nht l mai ܮc, li ci t gc ny qua gc khc, thnh thong pho st lt t u trong xm nh. Hc i quanh m: "Chi vy?". B c mm mm cܩi: "Ti nghip, nht Nj n n!".

Mai n. Mt chiu kia, nh hn, mt c bn dn ng anh h ljn nh Hc, gi anh ta li bo: "Ra ch mt cht" ri phng xe i mt, li b nh: "ng ng hong lm !". Anh ta l kh, tay kh kh gi ci m vng nh c ngh, chm chp, mi mi ci ܮc xng-an Nj vo nh. Hc cau my: "Khi mnh cn tr, c ny ng hng b ljn gn!". Ri au ǧn ngh: "Sao mnh cay ǡng th ny!".

...H ngi mt lc lu, c tm trang bo gi qua gi li, chng džc ܮc tin g. Cng khng bit ni chuyn g. Hc r: "Ra vܩn xem mai chi!". H i qua nhng gc vܩn, ni khong mt chc cy mai bung ra ǥc kt nhng hoa vng n mun. Hc ngh: "C mai ri y, m vn khng thnh Tt!". Hai ngܩi khoanh tay bܧc, ch c ting l mai lt xt dܧi chn. H vn khng bit ni g, nghim trang nh gim kho hi hoa Xun... V nng chiu tt dn, nh mt di voan c vt trn ngn cy, nht nht...
Truyn ngn ny ܮc trao gii nht (ng hng vi
ܩng Tng ca Trng Quc Dng trong cuc thi truyn rt ngn (khng qu 1000 ch) do bn nguyt san Th Gii Mi t chc nm 1994.

Li bn ca Nguyn Ngc:

c xong Hoa Mun, th tht ti lm mt cng vic lm cm: t mn ljm xem truyn c qu 1000 m tit, c phm quy cuc thi khng?

Bi v chng h c cm gic c g trong khun kh cht cng quy nh. Tri li c thong dong, ng nh nh khng. Cu vn c tr trng, thm ch c tnh lܩi bing l th na. B cc c tnh lun qun, to cho truyn mt khng kh mt mi, bun chn, l lng, phi l, b tc... ng nh cuc ǩi ci c Hc n vy. V s lun qun lan sang c ta, ngܩi džc: bit lm g y, c th lm g y cho nhng s phn tr tru th ny?... Ci au ǧn khng ku ln ܮc, chng c l do g Nj m ku, m ku th ai nghe, ai thm nghe. M c nghe th gii quyt ܮc g?

Tt c nhng iu "gh gm" nh vy m thong dong vit ܮc dܧi 1000 ch! V sao th nh?

C l v ngܩi vit cc tinh. Cc chi tit cc ǡt, chi tit no cng l nh cao ca s ngn ngm, chn chܩng, v ngha: k nim cc "ch nh Nj li l nhng gh con vung vc ng y inh", l "h thng mng n cho g, dng khng bit ljn khi no mi hng"; cu hi: "Hc! My c nh thng no lm vic no khng?"; Tt th "ging nh mt ngy ch nht, nh nh ai giu lm m cܧi t pho nhiu"; "Ht Tt! Ri vn ng h bo thc, dy sm, i lm tr li"; b c th lc u: "Chng my ng s tht!"...

Ti c cm gic nh bng cht hiu ra ܮc mt iu: th ra cuc ǩi l nh vy , cuc ǩi l gm nhng chi tit, v s chi tit ng cnh nhau, ni tip nhau. V khi tt c nhng chi tit nhm chn th cuc ǩi s nhm chn, v ngha.

V ci kt qu ca truyn mi gh gm: ngܩi ta gii thiu cho Hc mt ngܩi n ng. Anh ta ljn l kh, chng bit ni g, chng c g Nj ni; cui cng, Hc r ra vܩn xem mai chi, h i "hai ngܩi khoanh tay bܧc, ch c ting l mai lt xt dܧi chn, h vn khng bit ni g, nghim trang nh gim kho hi hoa Xun...".

Tri i, cuc sng th ny th cht mt!

Hoa mun, lng l, hin lnh th, m li l mt ting ku tht thng thit, cng thng thit v nghn tc, chng li s nhm chn, v v ca cuc ǩi.


Ti Liu Tham Kho: